Ponieważ podczas drugiego czytania projektu nowelizacji klub KO zgłosił poprawkę techniczną, został on skierowany do dalszych prac w Komisji Kultury i Środków Przekazu.

W imieniu klubu PiS Piotr Babinetz mówił, że przy niepełnym składzie Rady Mediów Narodowych trzeba było szybko doprecyzować tryb wybierania członków tego ciała - taki jest sens omawianej nowelizacji, którą klub PiS zamierza poprzeć.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych, którzy przygotowali posłowie PiS, dotyczy "uregulowania zagadnień związanych z wygaśnięciem członkostwa w Radzie Mediów Narodowych przed upływem kadencji, w tym uregulowania trybu wyznaczania przez Prezydenta terminu na zgłaszanie kandydatów na członków Rady oraz uprawnień klubów parlamentarnych i poselskich w tym zakresie".

Nowa regulacja ma wprowadzić - jak czytamy w uzasadnieniu projektu - procedurę związaną z powołaniem przez prezydenta RP członka Rady w przypadku wygaśnięcia członkostwa przed upływem kadencji. Przepisy obecnie obowiązującej ustawy o RMN zakładają, ze wygaśnięcie członkostwa przed upływem kadencji następuje w czterech przypadkach: śmierci członka Rady, zrzeczenia się przez niego funkcji, skazania go prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, złożenia przez niego niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, które zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.

"Mając na uwadze powyższe, proponuje się dodanie, w art. 6 ustawy, regulacji umożliwiającej klubom opozycyjnym zgłoszenie swoich kandydatów także w sytuacji, gdy utrata członkostwa w Radzie nastąpiła w skutek wygaśnięcia członkostwa przed upływem kadencji"

- czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zmiana, którą obejmuje projekt, dotyczy art. 6 ust. 2. Obecne przepis ten zakłada, że prezydent RP wyznacza 14-dniowy termin na zgłaszanie kandydatów do Rady, przypadający nie wcześniej niż na dwa miesiące przed upływem kadencji członka Rady i nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji członka Rady.

"W przypadku odwołania członka Rady, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza termin na zgłaszanie kandydatów nie później niż 14 dni od odwołania członka Rady" - głosi przepis. Po ewentualnej nowelizacji będzie on brzmiał następująco: "W przypadku odwołania członka Rady, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza termin na zgłaszanie kandydatów nie później niż 14 dni od dnia wydania postanowienia w sprawie odwołania członka Rady".

Dodatkowo projekt noweli dodaje ust. 2a, który zakłada, że w przypadku stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Radzie, prezydent wyznacza termin na zgłoszenie kandydata nie później niż 14 dni od dnia wydania postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Radzie. Projekt dodaje też ust. 5a, który głosi, że przepisy ust. 3-5 (dotyczą one procedury przedstawiania kandydatów przez opozycję - przyp. red.) stosuje się "odpowiednio do przedstawienia kandydatów na jedno wolne miejsce w Radzie przeznaczone dla osoby powoływanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej".

Projekt nowelizacji przewiduje też zmianę brzmienia jednej z przesłanek wygaśnięcia członkostwa w RMN.

Proponuje się, aby przesłankę, zgodnie z którą członkostwo w Radzie wygasa w przypadku "skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej" zastąpić poprawnym i stosowanym w przepisach prawa określeniem "skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe"

- czytamy w uzasadnieniu.

W projekcie zawarto również - jak czytamy w uzasadnieniu - przepis przejściowy, zgodnie z którym w przypadku wystąpienia, przed dniem wejścia w życie ustawy, okoliczności związanych z wygaśnięciem członkostwa w Radzie, prezydent wyznaczy klubom opozycyjnym 14-dniowy termin na zgłoszenie kandydata do Rady nie później niż siedem dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Podczas środowych prac w Komisji Kultury i Środków Przekazu zgłoszono poprawkę, zgodnie z którą, w przypadku gdy jest jedno wolne miejsce w Radzie przeznaczone dla osób powoływanych przez Prezydenta RP, prawo zgłoszenia po jednym kandydacie na to miejsce przysługuje kolejno dwóm najliczniejszym klubom opozycyjnym. Jeżeli klub opozycyjny uprawniony do zgłoszenia kandydatów, nie korzysta z tego prawa w wyznaczonym terminie, prawo to przechodzi na najliczniejszy z klubów opozycyjnych pominięty przy zastosowaniu tego przepisu. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza temu klubowi opozycyjnemu termin 14 dni od dnia upływu terminu na zgłoszenie kandydata.

Rada Mediów Narodowych, której pracami obecnie kieruje Krzysztof Czabański, jest organem właściwym w sprawach powoływania i odwoływania składów osobowych organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej.