We wtorek w wykazie prac KPRM opublikowano założenia projektu noweli ustawy w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne.

Jak przypomniano, nowe przepisy będą realizować założenia przyjęte przez rząd w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

"Jednym z pięciu filarów Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest +Kapitał dla rozwoju+, którego elementem jest Program Budowy Kapitału (PBK), będący narzędziem budowania oszczędności Polaków. PBK ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Polaków i stabilności systemu finansów publicznych, rozwój lokalnego rynku kapitałowego oraz podniesienie potencjału rozwoju gospodarki"

- podkreślono.

Dodano, że PBK ma także zapewnić stworzenie dobrowolnego kapitałowego systemu oszczędzania w Polsce oraz długoterminowych produktów inwestycyjnych.

"Silny rynek kapitałowy jest niezbędny dla budowy silnych fundamentów gospodarki, podwyższania potencjału wzrostu dochodów indywidualnych i PKB, co długoterminowo sprzyja wzmocnieniu stabilności systemu emerytalnego oraz wzrostowi świadczeń emerytalnych"

- oceniono.

Jak czytamy w wykazie, nowe przepisy zmienią model funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w taki sposób, że powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), zarządzające OFE, przekształcą się w towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), zaś OFE staną się specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi (SFIO).

Dodano, że 100 proc. aktywów netto OFE zostanie przekazanych na indywidualne konta emerytalne (IKE) prowadzone przez TFI, które będą dziedziczone.

Nowe przepisy zakładają ponadto, że ze środków zostanie pobrana tzw. opłata przekształceniowa na rzecz FUS w łącznej wysokości 15 proc., której płatność zostanie rozłożona na dwa lata.

"Wysokość opłaty odpowiada poziomowi efektywnej stopy opodatkowania emerytur wypłacanych z FUS i zapewnia równe traktowanie uczestników OFE przenoszących aktywa do IKE oraz ubezpieczonych w ZUS"

- zaznaczono.

Zgodnie z projektem polityka inwestycyjna SFIO przekształconych z OFE ma zostać dostosowana do wieku i profilu ryzyka ubezpieczonych w długim terminie w sposób zapewniający ochronę wartości środków pochodzących z OFE.

Dodano ponadto, że koszty zarządzania przez TFI środkami pochodzącymi z OFE będą ściśle limitowane.

Nowe przepisy pozwolą także na złożenie deklaracji przez członka OFE o przeniesieniu środków zgromadzonych w OFE do ZUS działającego w imieniu i na rzecz FUS i dopisaniu wartości przeniesionych środków do kapitału zgromadzonego na koncie w ZUS. Przy wyborze tej opcji nie będzie pobierana opłata przekształceniowa - zwrócono uwagę.

W wykazie czytamy ponadto, że w związku z wysokim skomplikowaniem przenoszonych aktywów z OFE oraz mając na celu szerszą dywersyfikację polityki inwestycyjnej Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) w środowisku niskich stóp procentowych, skutkujących oczekiwanym spadkiem stóp zwrotu z aktywów FRD, zarządzanie środkami FRD zlecone będzie wyspecjalizowanemu w inwestycjach podmiotowi - towarzystwu funduszy inwestycyjnych zależnego od Polskiego Funduszu Rozwoju.

"Istotnym oczekiwanym efektem jest wzrost oszczędności długoterminowych w postaci kapitału emerytalnego Polaków poprzez upowszechnienie IKE, odbudowa zaufania i wzrost przejrzystości systemu emerytalnego, w tym poprzez jasne oddzielenie systemu dobrowolnego, kapitałowego i prywatnego oraz powszechnego, obowiązkowego i publicznego" - zaznaczono w wykazie prac KPRM.

Zgodnie z wykazem resortem odpowiedzialnym za przygotowanie projektu noweli będzie resort funduszy i polityki regionalnej. Zgodnie z planem, projekt ma być przyjęty przez rząd w trzecim kwartale br.