W I półroczu 2020 r. rafineria Grupy Lotos pracowała optymalnie i niemal w pełni wykorzystała swoje moce produkcyjne, przerabiając 5,1 mln t ropy - podała gdańska spółka w komunikacie. 

Dzięki pełnemu zintegrowaniu instalacji projektu inwestycyjnego EFRA, spółka elastycznie  zaadaptowała się do trudnych warunków w czasie pandemii COVID-19, m.in. ograniczając produkcję paliwa lotniczego na rzecz zwiększenia puli innych wysokomarżowych produktów, głównie oleju napędowego, poprzez alokowanie części produktów w eksporcie morskim.

Wykorzystując nadmorską lokalizację i bliskość płynnych rynków surowca i produktu, spółka elastycznie zarządzała sprzedażą produktów, bilansując krajowy spadek popytu eksportem morskim.
 
W omawianym okresie Grupa Kapitałowa Lotos wygenerowała oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych zysk EBITDA LIFO na poziomie 722,6 mln zł i blisko 1,8 mld zł dodatnich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Zadłużenie na koniec czerwca 2020 r. było niższe w porównaniu do poprzedniego roku i konsekwentnie utrzymało się na niskim poziomie. Wskaźnik relacji długu netto do oczyszczonej EBITDA LIFO na 30 czerwca 2020 r. wyniósł 0,9x wobec 1,0x na koniec 2019 r., dając bezpieczny bufor w odniesieniu do celu strategicznego spółki. 

Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2020 r. wyniosły 10,3 mld zł, czyli były o 4 mld zł (28,2%) niższe niż w I półroczu 2019 r., przede wszystkim na skutek znacznego spadku cen z powodu niższych notowań cen ropy i produktów naftowych na światowych rynkach.

Pod koniec czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Lotos podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za rok 2019. ZWZ postanowiło przeznaczyć kwotę prawie 185 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Jej wysokość przypadającą na jedną akcję ustalono na 1 zł brutto, a dzień wypłaty na 28 września 2020 r.Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl