Zaplanowane od 11 do 13 sierpnia posiedzenie Senatu ma się rozpocząć od drugiego czytania projektu uchwały w 100. rocznicę II Powstania Śląskiego.

Senatorowie zajmą się m.in. ustawą o ochronie zdrowia w epidemii i po jej ustaniu. Zakłada ona m.in. przyznanie jednorazowej rekompensaty dla podmiotów, które w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowały polecenie premiera związane bezpośrednio z przeprowadzaniem wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym. Posłowie opozycji twierdzili, że w ten sposób rządzący chcą pokryć z pieniędzy podatników wydatki (ok. 70 mln zł), jakie m.in. Poczta Polska poniosła w związku z wyborami 10 maja, które nie doszły do skutku.

Ponadto ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu zmienia wybrane przepisy zawarte w 16 regulacjach zdrowotnych m.in. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, fizjoterapeuty, diagnostyce laboratoryjnej, przeciwdziałaniu narkomanii, systemie informacji w ochronie zdrowia, świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zaproponowane przepisy – zdaniem wnioskodawcy – mają zapewnić sprawne funkcjonowanie ochrony zdrowia w epidemii, ale również po jej wygaśnięciu.

Senat zajmie się także nowelizacją ustawy w sprawie pracowników delegowanych. Nowe przepisy m.in. ograniczą okres delegowania pracowników do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy na podstawie umotywowanego powiadomienia. Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 28 czerwca 2018 r. Dyrektywa przewiduje m.in., że po okresie delegowania pracownik będzie objęty prawem kraju przyjmującego. Obecne przepisy wymagają, aby pracownik delegowany otrzymywał przynajmniej pensję minimalną kraju przyjmującego, ale wszystkie składki socjalne odprowadzał w państwie, które go wysyła. Zmiany przepisów w tej sprawie przewidują wypłatę wynagrodzenia na takich samych zasadach jak w przypadku pracownika lokalnego.

Opozycja krytykowała, że do noweli ustawy o pracownikach delegowanych została przyjęta poprawka, wyłączająca inwestycje spod działania reguły wydatkowej, co, jak twierdzili posłowie KO, grozi ogromnym deficytem.

Senat zajmie się także ustawą o zasadach udzielania wsparcia rynku ubezpieczeń należności handlowych, w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19. Ustawa umożliwia zakładom ubezpieczeń, uprawnionym do ubezpieczenia kredytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej scedowanie (zreasekurowanie) części ryzyka na Skarb Państwa w zamian za przekazanie części składki ubezpieczeniowej. W ten sposób komercyjni ubezpieczyciele będą mogli ograniczyć swoje ryzyko związane z możliwością wzrostu liczby i wartości wypłacanych odszkodowań w okresie pogorszenia koniunktury gospodarczej. Reasekuracja ubezpieczeń należności handlowych będzie uzależniona od utrzymania przyznawanych przedsiębiorcom limitów kredytowych na poziomie zbliżonym do okresu sprzed wybuchu pandemii COVID-19. Zgodnie z zapisami ustawy, reasekuracja dotyczyć będzie krajowych i eksportowych należności handlowych podmiotów ubezpieczonych przez zakłady ubezpieczeń w okresie 1 kwietnia - 31 grudnia 2020 r.

Senatorowie będą także debatować o ustawie o odnawialnych źródłach energii (OZE), która wprowadza nową definicję drewna energetycznego. Przepisy ustawy mają obowiązywać od 1 października do końca 2021 roku.

Przedmiotem obrad izby będzie ustawa o wsparciu służb mundurowych, wprowadzająca m.in. dodatki motywacyjne. Zgodnie z ustawą funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, który, zamiast odejść na emeryturę, zdecyduje się pozostać w służbie, uzyska dodatek motywacyjny. Będzie on przyznawany zamiast emerytury: po 25 latach służby w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie, a po 28,5 latach służby w wysokości 2,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Senat zajmie się ustawą o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1956. Ustawa, uchwalona z inicjatywy prezydenta, przewiduje przyznanie obywatelom polskim zesłanym lub deportowanym do ZSRR w latach 1939–1956 świadczenia pieniężnego w wysokości proporcjonalnej do okresu pobytu na zesłaniu lub deportacji.

Senatorowie będą debatować o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Ustawa wprowadza m.in. zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu, wprowadzenie możliwości zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu przy przerejestrowaniu pojazdu, wprowadzenie możliwości rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji pojazdu na w niosek właściciela pojazdu przez starostę właściwego również ze względu na miejsce czasowego zamieszkania.

Senat zajmie się również kilkoma własnymi inicjatywami ustawodawczymi. To m.in. nowela Kodeksu postępowania karnego. Projekt ma na celu uproszczenie procedury karnej w zakresie możliwości wnoszenia przez pokrzywdzonego subsydiarnego aktu oskarżenia. Wnioskodawcy proponują powrót do stanu prawnego sprzed 5 października 2019 r. kiedy w przypadku uchylenia postanowienia prokuratora o umorzeniu postepowania przygotowawczego przez sąd i po ponownym wydaniu postanowienia o umorzeniu przez prokuratora, pokrzywdzony mógł wnieść subsydiarny akt oskarżenia bezpośrednio do sądu – obecnie decyzja prokuratora o ponownym umorzeniu musi być zaskarżona do prokuratora nadrzędnego.

Inicjatywą senacką jest także projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Projekt zakłada wprowadzenie rozróżnienia postanowienia o umieszczeniu nieletniego w schronisku dla nieletnich od postanowień o przedłużeniu pobytu w schronisku dla nieletnich i jest efektem petycji.

Senat ma także wysłuchać informacji Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka za 2019 rok, a także sprawozdania senackiej komisji praw człowieka, praworządności i petycji.