"Trzy projekty pozwolą nam unowocześnić kształcenie zawodowe, kolejny pomoże przygotować nauczycieli do stosowania innowacyjnych metod wspierających nauczanie, a piąty skierowany jest do pracowników Urzędu Miasta. Łącznie beneficjentami działań, które będziemy realizować, zostanie ponad 700 osób"

– powiedział w środę prezydent Katowic Marcin Krupa.

Pierwszy z projektów, który otrzymał unijne wsparcie, ma zwiększać konkurencyjność na rynku pracy uczniów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach - Technikum nr 17. Obejmie co najmniej 50 uczniów i 10 uczennic i będzie rozwijał kompetencje przydatne w przyszłym zatrudnieniu.

"Projekt przewiduje staże u pracodawców, kursy w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zawodowych i podnoszących kwalifikacje, rozwijanie kluczowych kompetencji. Nauczanie w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych ma być bardziej atrakcyjne i efektywne, a to dzięki doposażeniu laboratoriów, pracowni oraz sal lekcyjnych"

– zapowiada naczelniczka Wydziału Funduszy Europejskich Małgorzata Domagalska.

Dodatkowo przewidziano doskonalenie zawodowe dla 10 nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Realizacja projektu rozpocznie się w listopadzie tego roku i potrwa dwa lata.

Beneficjentami kolejnego projektu będzie 48 uczennic i 32 uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka. Skorzystają oni ze staży, warsztatów oraz kursów. Zyskają dzięki temu dodatkowe umiejętności i kompetencje niezbędne na rynku pracy.

"Kolejnym celem projektu będzie wzmocnienie potencjału kadrowego i technicznego Zespołu Szkół Gastronomicznych – stąd doskonalenie zawodowe dla 11 nauczycieli oraz modernizacja i doposażenie pracowni gastronomicznej, pracowni obsługi konsumenta, pracowni portów i terminali, pracowni podstaw żywienia i pracowni informatycznej"

– podkreśla Małgorzata Domagalska. Projekt będzie realizowany od września 2020 r. do czerwca 2022 r.

Ostatnia ze szkół zawodowych, do których trafi unijne wsparcie, to Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. E. Abramowskiego. 30 uczniów kształcących się na kierunkach technik elektronik oraz technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, skorzysta z doradztwa edukacyjno-zawodowego, kursów doskonalących lub staży w firmach. Ponadto czworo nauczycieli otrzyma wsparcie w postaci kursów instruktorskich. Projekt będzie realizowany od listopada tego roku do końca czerwca 2022 r.

W sumie te trzy projekty edukacyjne obejmą łącznie 170 uczniów oraz 25 nauczycieli. Ich wartość wynosi ponad 2,3 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa – 2,2 mln zł, a wkład własny miasta opiewa na kwotę prawie 116 tys. zł.

Od września tego roku do końca sierpnia 2022 r. w Katowicach będzie też realizowany projekt "Śląska Szkoła Ćwiczeń", który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego liderem jest miasto Katowice, a partnerami Uniwersytet Śląski oraz Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates. Ma przygotowywać nauczycieli do stosowania innowacyjnych metod wspierających nauczanie. Wsparciem zostanie objętych 91 nauczycieli z 13 placówek, w tym 11 z terenu miasta Katowice. Wartość projektu to ponad 1,2 mln zł.

Dofinansowanie uzyskał też projekt pt. "Urząd Miasta Katowice – zdrowe i przyjazne miejsce pracy", który ma ograniczać występowanie czynników powodujących problemy zdrowotne pracowników Urzędu Miasta Katowice, m.in. przez doposażenie stanowisk pracy w ergonomiczny sprzęt. Będą też szkolenia. Z tego projektu skorzysta 446 osób zatrudnionych zarówno na stanowiskach urzędniczych, jak i pomocniczych. Projekt będzie realizowany od października tego roku i potrwa dwa lata. Koszt to prawie 1,17 mln zł, z czego ponad 1 mln zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a pozostała część - z budżetu państwa oraz środków miasta.