W sobotę 25 lipca minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że w poniedziałek zostanie złożony wniosek do resortu rodziny o podjęcie formalnych prac nad wypowiedzeniem tzw. konwencji stambulskiej. Według niego, dziś nie ma żadnych rozwiązań w tzw. konwencji stambulskiej w zakresie ochrony kobiet przed przemocą, których byśmy nie spełniali, a w niektórych obszarach polskie standardy są wyższe.

O to w niedzielę w Polsat News był pytany wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

- Nie wszystkie kraje podpisały albo ratyfikowały konwencję stambulską. Są to takie kraje, jak Litwa, Łotwa, Słowacja, Węgry, Czechy, Wielka Brytania, Liechtenstein

- przypomniał wiceminister.

- Wiele krajów stwierdziło, że nie chce mieć w swoim porządku prawnym konwencji stambulskiej

– dodał Wójcik, zwracając uwagę, że w tym dokumencie jest też warstwa ideologiczna.

- My jako Solidarna Polska absolutnie nie możemy się na to zgodzić

 – oświadczył.

Wiceminister sprawiedliwości mówił też o tym, że "mamy bardzo dobre ustawodawstwo, które przed przemocą chroni kobiety, ale też osoby, co do których stosowana jest przemoc". Zwrócił w tym kontekście uwagę m.in. na przepisy Kodeksu karnego oraz ustawę antyprzemocową, która dopiero ma wejść w życie. "Jest to ustawa, która przewiduje daleko idącą ochronę praw osób, co do których stosowana jest przemoc" – wskazał.

Wójcik podczas rozmowy podkreślił także, że "kategorycznie nie zgadzamy się na takie rozwiązania – bo to jest w konwencji - żeby próbować promować trzecią płeć uwarunkowaną społecznie i kulturowo, np. w programach edukacyjnych".

- My jesteśmy przeciwko temu. To jest potężne uderzenie w instytucję rodziny, instytucję małżeństwa

 – ocenił Wójcik.

Konwencja Rady Europy z 2011 r. o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencja stambulska) ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji; oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze. Polska podpisała konwencję w grudniu 2012 r., a ratyfikowała - w 2015 r.