Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że rada gminy, podejmując we wrześniu 2019 r. taką uchwałę, przekroczyła swoje uprawnienia i podjęła ją z naruszeniem prawa. Uznał też, że uchwała dyskryminuje osoby o innej niż heteroseksualna orientacji i tożsamości seksualnej.

W uzasadnieniu sąd wskazał, że termin "ideologia LGBT" nie został w obecnej sytuacji społecznej w Polsce dookreślony, że nie jest to pojęcie jasne, precyzyjne, a przynajmniej niekontrowersyjne. Sąd uznał, że w obecnych warunkach w Polsce pojęcie to dotyczy... ludzi z grona LGBT i ma dla nich skutek dyskryminujący, polegający na wyłączaniu ich ze wspólnoty ze względu na ich preferencje seksualne i tożsamość płciową.

Sąd uznał ponadto, że uchwała narusza art. 32 Konstytucji RP. "Krzywdzi, wzmacnia poczucie zagrożenia tych osób – to argumenty najcięższego kalibru, którymi sąd poczuł się zobligowany do stwierdzenia nieważności uchwały" – podkreślił sędzia Krzysztof Wujek w ustnym uzasadnieniu.

Ideologia jest zawsze związana z ludźmi. Słownikowa definicja podaje, że to system poglądów, idei, pojęć, wyznawanych przez jednostki lub grupy ludzi. Termin "strefa wolna" de facto odnosi się również do ludzi z tego grona LGBT. Mówienie, że to ideologia, a nie ludzie, jest przymykaniem oczu na rzeczywistość

– dodał.

Wyrok jest nieprawomocny. Przysługuje od niego skarga kasacyjna w terminie 30 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia wyroku sądu.

Zdaniem Jerzego Kwaśniewskiego, prezesa Instytutu Ordo Iuris, sprawą powinien zająć się Naczelny Sąd Administracyjny.

- To nie tylko kwestia wolności samorządu jako demokratycznego wyraziciela ocen kwestii społecznych, tym razem to też kwestia ataku na konstytucyjne prawa rodziców

- zauważył Kwaśniewski.

- Wbrew brzmieniu deklaracji, sąd uznał, że zakazuje ona edukacji seksualnej. Sąd wskazał, że szkoła może przekazywać dzieciom informacje o seksualności bez względu na rodziców

- napisał na Twitterze szef Ordo Iuris.

Zaznaczył także, że orzeczenie gliwickiego sądu jest "wyłomem w jednolitym orzecznictwie sądów administracyjnych. Już w 5 orzeczeniach odrzucano wcześniej podobne skargi na uchwały przeciwko ideologii LGBT". 

- W szczególności warto przypomnieć orzeczenie WSA w Krakowie, który jednoznacznie odrzucił skargę RPO, pouczając Rzecznika o wolności wyrażania opinii i ocen zjawisk społecznych przez samorząd

- dodał Kwaśniewski.