Udział odnawialnych źródeł w zainstalowanych mocach wytwórczych Energi wzrósł do 39%. Szacuje się, że wolumen wyprodukowanej z wiatru energii przekroczy w przyszłym roku 500 GWh. PKN Orlen, po przejęciu Energi, stał się jednym z największych w Polsce producentów energii z odnawialnych źródeł.

- Konsekwentnie budujemy koncern multienergetyczny, który będzie regionalnym liderem zielonej transformacji. Przejęcie Energi przez Grupę ORLEN było w tym kontekście niezwykle istotne, przyspieszając realizację strategicznych celów obu podmiotów w obszarze nisko- i zeroemisyjnych mocy wytwórczych

– powiedział Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN ORLEN.

W ubiegłym roku Grupa Energa odnotowała jeden z najwyższych w historii wolumenów produkcji energii wytworzonej z wiatru, a uruchomiona inwestycja sprawi, że wartości te będą jeszcze większe. Dzięki zakontraktowaniu mocy, farma przynosi dodatkowe zyski, pozwalając jednocześnie redukować emisje w polskim systemie elektroenergetycznym. 

Doświadczenie zdobyte podczas realizacji tej inwestycji jest również bardzo istotne w obliczu planowanego przez Grupę ORLEN projektu morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku.

Farma Wiatrowa w Przykonie to najnowszy i największy projekt inwestycyjny OZE w Grupie Energa  

– powiedział Jacek Goliński, prezes Energi SA. - Koncern systematycznie zwiększa udział odnawialnych źródeł  w swoich zasobach, posiadając duży, zdywersyfikowany portfel aktywów i długofalowe plany inwestycyjne. Szacujemy, że na 300 ha, na których powstała farma, można wybudować aktywa o łącznej mocy ok. 150 MW. Jedną z inwestycji, które bierzemy pod uwagę w tej lokalizacji jest farma fotowoltaiczna o mocy ok. 20 MW. 

Podczas uroczystego uruchomienia nowej farmy prezes Jacek Goliński podziękował za realizację inwestycji zarządom i pracownikom spółek Energa Invest oraz Energa OZE, wykonawcom i podwykonawcom. To dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu wszystkich, pomimo trudnego okresu, udało się tą inwestycję zakończyć w terminie. Podkreślił dobrą współpracę z lokalnymi władzami. Ta lokalizacja ma bardzo duży potencjał wytwarzania czystej zielonej energii.

Farma Wiatrowa w Przykonie o mocy 31,05 MW składa się z 9 turbin o mocy 3,45 MW, roczna produkcja szacowana jest na ok. 75 GWh. Wyprodukowana energia będzie w stanie zasilić ok. 30 tys. gospodarstw domowych. 

Wzniesione wiatraki są jednymi z najwyższych w Polsce. Ich wysokość liczona do piasty turbiny wynosi 117 m. W najwyższym punkcie wiatraki osiągają wysokość ok. 180 m nad poziomem terenu. Wraz z farmą zbudowano także niezbędną infrastrukturę, w tym linie kablowe średniego napięcia o długości ok. 11 km, łączące wiatraki z GPZ Żuki, linie światłowodowe, drogi dojazdowe, place manewrowe oraz stacja GPO.

Zastosowane turbiny Vestas V-126, pozwalają na generację przy prędkości wiatru już 3 m/s, co jest nieosiągalne dla turbin starszej generacji

– powiedział  Piotr Meler, prezes Energi OZE.


Eksploatacja nowej farmy wiatrowej poprawi wskaźnik produkcji energii z OZE. Wygrana została aukcja OZE na dostarczenie 1,2 mln MWh w perspektywie roku 2034, co oznacza, że produkowana przez naszą spółkę „zielona energia” trafia już na rynek komercyjny.

- Farma została wykonana w oparciu o najnowsze dostępne technologie, przy zachowaniu najwyższego stopnia bezpieczeństwa obsługi – powiedział  Marek Konieczny, prezes Energi Invest. - Przy przygotowaniu tego typu projektów, kluczowa była współpraca z gospodarzami terenów. Współpraca z przedstawicielami Gminy Przykona była wzorowa.

Farma powstała na terenach zrekultywowanych po kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w Gminie Przykona (pow. turecki). Tam Energa planuje utworzenie Centrum OZE, wykorzystującego różne technologie wytwarzania energii elektrycznej. W trakcie realizacji inwestycji w znacznym stopniu wykorzystano potencjał lokalny (np. beton z miejscowej wytwórni, kruszywo z kopalni żwiru, materiały z lokalnych hurtowni, usługi transportowe, geodezyjne i budowlane). Według szacunków inwestycja przyniesie budżetowi gm. Przykona dodatkowy wpływ w wysokości ok. 740 tys. zł. 


W 2019 roku łączny udział odnawialnych źródeł energii w miksie wytwórczym Grupy Energa wyniósł ok. 38 proc. i był o 7 proc. wyższy w stosunku do roku poprzedniego. Jest to największy udział procentowy wśród polskich grup energetycznych w produkcji energii elektrycznej z OZE (w odniesieniu do całego wolumenu wytwarzanej energii).

Duży udział w tym wyniku miał wzrost produkcji z pięciu farm wiatrowych, które wygenerowały 447 GWh, czyli o 16 proc. więcej energii niż w roku 2018. Jest to jeden z najlepszych wyników w historii eksploatacji farm wiatrowych Grupy Energa. Warto podkreślić, że wysoki poziom produkcji z wiatraków, odnotowany w ubiegłym roku, pozwolił na uniknięcie emisji 364 tys. ton CO2 do atmosfery, zapewniając przy tym prąd dla ok. 178 tys. gospodarstw domowych (zakładając 2,5 MW na gospodarstwo). Wraz z uruchomieniem inwestycji w Przykonie moc zainstalowana we wszystkich 6 aktywach wiatrowych Grupy Energa wzrosła do 242 MW, a łączna średnia roczna produkcja do 495 GWh. Przy korzystnych warunkach atmosferycznych w 2021 r. może ona przekroczyć pułap 500 GWh.