Egzaminy w sesji dodatkowej odbędą się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i głównego inspektora sanitarnego.

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to zdających, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Nie może uczestniczyć w nim osoba objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych i taka, w której domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Ławki w sali egzaminacyjnej muszą być tak ustawione, aby między zdającymi zachowany był co najmniej półtorametrowy odstęp.

Do egzaminu maturalnego w sesji dodatkowej mogą przystąpić tylko ci abiturienci, którzy nie mogli go zdawać w sesji głównej z przyczyn zdrowotnych lub losowych, złożyli w tej sprawie wniosek do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej i otrzymali od niego zgodę. Są to zarówno tegoroczni absolwenci liceów i techników, jak i absolwenci z wcześniejszych roczników, wśród nich zdający maturę według tzw. starej formuły.