Protest pacjentów gostynińskiego Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym rozpoczął się w ubiegłym tygodniu – we wtorek dyrekcja placówki poinformowała o jego zakończeniu po podpisaniu porozumienia w ramach prowadzonych tam wcześniej negocjacji, w tym z udziałem mediatora. Według KOZZD w proteście brało udział 36 z 87 pacjentów.

Biuro prasowe Ministerstwa Zdrowia, odnosząc się do zawartego w KOZZD porozumienia, poinformowało, że "wnioskowane postulaty m.in. takie, jak: dostęp do własnych urządzeń elektronicznych – laptopy, smartfony, w tym do sieci internetowej, przebywanie na świeżym powietrzu dodatkowo 30 minut dłużej – łącznie 2 godziny, podjęcie starań o poprawienie jakości sygnału telefonicznego i radiowego, posiadanie własnych odbiorników telewizyjnych do 12 cali plus korzystanie ze słuchawek i wprowadzenie odwiedzin u osób umieszczonych bez pracownika ochrony zostaną spełnione zgodnie z oczekiwaniami osób umieszczonych w ośrodku”.

Jak zaznaczyło Ministerstwo Zdrowia, nawiązując do zakończonego porozumieniem protestu w KOZZD, "od dnia 26 czerwca w rozmowach uczestniczyła również mediator, wybrana z listy stałych mediatorów prezesa Sądu Okręgowego w Płocku". Resort przypomniał jednocześnie, że "w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości prowadzone są prace, których celem jest przygotowanie nowelizacji ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób”.

"Przedmiotem przygotowywanych regulacji jest m.in. ustawowe uregulowanie praw i obowiązków osób umieszczonych w ośrodku" – wyjaśniło biuro prasowe Ministerstwa Zdrowia. Podkreśliło przy tym, że "jednocześnie trwają starania o rozpoczęcie budowy nowego docelowego ośrodka, dlatego w projekcie ww. ustawy wprowadzono konieczne zmiany dotyczące maksymalnych limitów środków finansowych przeznaczonych na ośrodek tak, aby zabezpieczyć ww. środki na przeprowadzenie 3-letniej inwestycji".

Po rozpoczęciu protestu biuro prasowe Ministerstwa Zdrowia informowało, że 22 czerwca w KOZZD "w wyniku podjęcia przez jego dyrekcję decyzji o wprowadzeniu tymczasowych zaostrzeń sanitarnych doszło do konfliktu pomiędzy grupą pacjentów a kierownictwem" – za pośrednictwem sekretariatu placówki 23 czerwca do resortu "wpłynęły postulaty 18 osób umieszczonych w ośrodku oraz informacja o podjętym przez nich proteście głodowym". Ministerstwo Zdrowia podawało wówczas, że "zgłoszone postulaty dotyczą przede wszystkim podjęcia działań, w wyniku których osoby te miałyby uzyskać zwiększenie swobody i obejmują żądania dotyczące zabezpieczenia socjalnego i bytowego".

Portal gostynin24.pl informował wcześniej, że protest głodowy pacjentów KOZZD w Gostyninie dotyczył m.in. poprawy warunków bytowych w przepełnionej ich zdaniem placówce.

Tydzień temu Ministerstwo Zdrowia podało, że z uwagi na znaczne przekroczenia liczby osób umieszczanych w KOZZD w Gostyninie konieczne jest wskazanie innego zakładu psychiatrycznego, w którym będzie wykonywana obserwacja. Resort skierował do konsultacji publicznych projekt rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd. Projekt przygotowano w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości. Nowym zakładem wykonującym obserwację orzeczoną przez sąd będzie Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim.

Projektowane rozporządzenie miałoby wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu. Jak oceniono, wejście w życie przepisów w tym terminie jest "uzasadnione i konieczne z uwagi na sytuację, jaka powstała w związku ze stałym wzrostem liczby pacjentów kierowanych do ośrodka, a zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją na przeszkodzie takiemu rozwiązaniu".

KOZZD w Gostyninie powstał jako podmiot leczniczy podlegający Ministerstwu Zdrowia na mocy ustawy z listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie wobec życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Placówka działa na terenie Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej, który użycza placówce pomieszczeń. Z danych publikowanych przez KOZZD wynika, że dysponuje on trzema oddziałami, w których prowadzone jest postępowanie terapeutyczne wobec osób umieszczonych tam zgodnie z przepisami ustawy.

"Ze względu na specyfikę ośrodka przebywają w nim osoby, które zostały określone przez przepisy prawa jako osoby stwarzające bardzo wysokie ryzyko dokonania czynu przeciwko zdrowiu, życiu lub wolności seksualnej innych osób"

– informuje na swej stronie internetowej gostyniński KOZZD. Podaje przy tym, że do dyspozycji pacjentów jest pracownia terapii zajęciowej oraz teren sportowy.

W 2017 r. powstał projekt utworzenia osobnej siedziby KOZZD w Gostyninie. Dzięki temu jego działalność miała zostać oddzielona od Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej. Przewidywano wówczas, że w nowej siedzibie KOZZD o łącznej powierzchni użytkowej ponad 5,5 tys. metrów kw. funkcjonowałyby trzy pawilony z sześcioma oddziałami, na każdym po 10 jednoosobowych sal – taki układ gwarantować miałby bezpieczeństwo i ograniczyć niekontrolowane kontakty między pensjonariuszami.

Uruchomienie placówki planowano wstępnie na 2019 r.

Pierwszy do KOZZD w Gostyninie trafił Mariusz T., skazany w 1989 r. za zabójstwo czterech chłopców na karę śmierci, zamienioną potem na mocy amnestii na 25 lat więzienia, który na początku 2014 r. zakończył odbywanie tej kary. Od września 2019 r. przebywa on w jednym z zakładów karnych, gdzie odbywa karę 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za posiadanie pornografii dziecięcej w latach 2006-2014, gdy odbywał on pierwszy wyrok w placówce penitencjarnej w Strzelcach Opolskich. Chodzi o wyrok wobec Mariusza T., jaki w lipcu 2015 r. wydał Sąd Rejonowy w Gostyninie.