Państwowy Dług Publiczny na koniec I kw. 2020 r. wyniósł 1.045.473,8 mln zł, co oznacza wzrost o 5,5 proc. (54.532,9 mln zł) kdk - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Jak podaje MF zmiana PDP w I kw. 2020 r. była wynikiem:

- wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 55.218,7 mln zł (+6,1 proc.), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 55.081,1 mln zł (+6,1 proc.),

- spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 688,0 mln zł (-0,8 proc.), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków (JST) o 847,1 mln zł (-1,1 proc.),

- wzrostu zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 2,2 mln zł (+3,8 proc.).

Zadłużenie sektora finansów publicznych przed konsolidacją wyniosło na koniec I kwartału 2020 r. 1.126.399,5 mln zł, co oznaczało wzrost o 62.436,7 mln zł (+5,9 proc.) w porównaniu z końcem 2019 r.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł na koniec I kwartału 2020 r. 1.103.023,0 mln zł, co oznaczało wzrost o 57.894,1 mln zł (+5,5 proc.) w I kwartale 2020 r.

Na zmianę wysokości długu EDP w I kwartale 2020 r., poza zmianami w PDP, wpłynęły przede wszystkim:

- wzrost zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego o 1.626,6 mln zł,

- zmiana stanu konsolidacji wzajemnych zobowiązań jednostek sektora, w tym: skarbowych papierów wartościowych (SPW) posiadanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wraz z funduszami ochrony środków gwarantowanych (-642,1 mln zł) oraz depozytów na rachunku MF i SPW posiadanych przez fundusze umiejscowione w BGK (-155,7 mln zł), co spowodowało wzrost długu EDP w wyniku spadku konsolidacji wzajemnych zobowiązań sektora,

- wzrost zadłużenia przedsiębiorstw zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (1.351,7 mln zł),

- pomniejszająco na dług EDP, w stosunku do PDP, wpłynęło zwiększenie wartości zobowiązań wymagalnych (o 251,1 mln zł).Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl