Tegoroczna praktyka na pokładzie okrętu szkolnego ORP Iskra odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym udział wezmą najmłodsi studenci wojskowi, dla których to pierwszy tak długi rejs. Okręt będzie operował w akwenie Morza Bałtyckiego i odwiedzi kilka polskich portów. Podchorążych czekają wielogodzinne zajęcia wynikające z programu praktyki. Przed nimi nauka podstaw rzemiosła marynarskiego. Muszą poznać organizację życia na okręcie, nauczyć się przepisów i zasad poruszania się na pokładzie, obsługi takielunku żaglowca, będą trzymali wachty morskie i służby. To nie wszystko. Program praktyki przewiduje jeszcze takie zagadnienia jak: wiedza okrętowa i znajomość okrętu. Innymi słowy będą musieli sobie przyswoić także omasztowanie, olinowanie, ożaglowanie (w tym ich specyficzne nazewnictwo), rozmieszczenie pomieszczeń oraz sprzętu ppoż. i obrony przeciwawaryjnej okrętu. Innym wymaganym elementem praktyki marynarskiej jest opanowanie posługiwania się indywidualnymi i zbiorowymi środkami ratunkowymi. Oczywiście podchorążowie, jako integralna część załogi okrętu, będą także uczestniczyć we wszystkich alarmach i ćwiczeniach ogólnookrętowych. To początek ich morskiej drogi, którą za kilka lat zwieńczy promocja oficerska i stopień podporucznika marynarki wojennej – czytamy na portalu 3. Flotylli Okrętów.

Pod koniec lipca nastąpi wymiana podchorążych i rozpocznie się drugi etap rejsu. Zaokrętowanych zostanie 26 podchorążych II roku studiów nawigacji oraz 2 podchorążych IV roku, którzy swoją praktykę odbędą w charakterze instruktorów wspierających kadrę dydaktyczną Katedry Nawigacji i Hydrografii Morskiej Akademii Marynarki Wojennej. Ten etap rejsu to już wyższy stopień wtajemniczenia, a mianowicie praktyka nawigacyjno-astronomiczna.

Założona trasa rejsu przewiduje opłynięcie Bałtyku oraz wyjście na Morze Północne. Tym samym okręt dwukrotnie przejdzie przez niezwykle atrakcyjny pod względem nawigacyjnym rejon Cieśnin Bałtyckich. Odwiedzając Szczecin i Świnoujście podchorążowie zapoznają się z locją toru wodnego łączącego te dwa porty. Załoga szkolna doskonalić będzie praktyczne wykorzystanie umiejętności nabytych w murach uczelni. Zapoznają się z warunkami nawigacyjno-hydrograficznymi i hydrologiczno-meteorologicznymi panującymi w akwenach objętych planem rejsu i będą pogłębiać wiedzę m.in. z zakresu nawigacji, astronawigacji, radionawigacji, hydrometeorologii oraz z obsługi urządzeń i systemów nawigacyjnych. Osiągnięcia podchorążych ocenione zostaną przez kadrę dydaktyczną Akademii oraz oficerów wachtowych ORP Iskra. Jedną z umiejętności, którą podchorążowie nabyli w ławach szkolnych, jest określanie pozycji okrętu za pomocą pomiarów wysokości ciał niebieskich. Jeśli pogoda dopisze będą mogli zweryfikować tę wiedzę w praktyce.

W programie studiów Akademii Marynarki Wojennej każdy rok kończy się praktykami. Jeszcze zanim rozpoczną się studia przyszli podchorążowie przechodzą szkolenie „unitarne”, podczas którego uczą się regulaminów, musztry, zasad bezpieczeństwa, posługiwania się bronią i sprzętem wojskowym oraz uczestniczą w swym pierwszym rejsie na okręcie – tzw. rejsie kandydackim. Kolejny etap praktyk to szkolenie marynarskie obejmujące podstawowe zasady służby na okręcie. Z upływem czasu dochodzą bardziej skomplikowane sprawdziany z nawigacji, siłowni okrętowych, eksploatacji urządzeń i systemów, manewrowania okrętem, wykorzystania uzbrojenia, systemów dowodzenia i łączności. Ostatni etap, to praktyki dowódcze przygotowujące podchorążych do objęcia przyszłych pierwszych stanowisk służbowych.