Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce ks. dr Tomasz Atłas zwrócił uwagę, że synod odbędzie się dokładnie w setną rocznicę nadania dziełom misyjnym ich papieskości, a więc powszechności.

- W roku 1922 Ojciec Święty wobec całego świata uznał je "za swoje", zapraszając tym samym do bliskiej współpracy. Uczynił jednocześnie jego członków swoimi bezpośrednimi pomocnikami w dziele misyjnym całego Kościoła

 – powiedział ks. dr Atłas.

Obrady synodalne odbędą się w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przywołując słowa św. Jana Pawła II, że "wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy", sekretarz krajowa Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci s. Monika Juszka zwróciła uwagę, że "zawierzenie Bogu i zaangażowanie w misyjne dzieło Kościoła powinno opierać się na gruntownej wiedzy". Tę będą przybliżać młodym uczestnikom synodu wykładowcy uczelni wyższych – dodała.

We wrześniu bieżącego roku w ogniskach misyjnych gromadzących dzieci rozpocznie się pierwszy rok synodalnych przygotowań. Pomocą będą tegoroczne materiały formacyjne przygotowane specjalnie pod tym kątem.

- Dzieci będą się dowiadywać, czym jest synod, układać "drogę synodalną", a także będą formułować postulaty, z którymi spotkają się na synodzie

 – powiedziała s. Juszka.

Uczestnicy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci będą także codziennie łączyć się duchowo, odmawiając tę samą modlitwę, w której jest wezwanie do Matki Bożej nazywanej też Gwiazdą Nowej Ewangelizacji.

W synodzie wezmą udział przedstawiciele wybrani i posłani przez swoją diecezję spośród dzieci i animatorów najbardziej zaangażowanych w dzieło misyjne.