Spośród ankietowanych, mających pozytywne zdanie o działaniach rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce, 48 proc. oceniło je "raczej dobrze", a "zdecydowanie dobrze" - 22 proc. Wśród 25 proc. mających negatywną opinię, 17 proc. badanych oceniło te działania "raczej źle", zaś 8 proc. - "zdecydowanie źle". 5 proc. nie wyraziło opinii.

Działania rządu Mateusza Morawieckiego chwalą niemal wszyscy wyborcy PiS (95 proc. - ocenia je dobrze, 4 proc. - źle), a także większość sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego – Koalicji Polskiej (61 proc. - dobrze, 31 - źle). W pozostałych elektoratach opinie są podzielone: wśród zwolenników Konfederacji nieco częściej pozytywne (47 proc.) niż negatywne (42 proc.), wśród zdeklarowanych wyborców Koalicji Obywatelskiej i Lewicy – odwrotnie (elektorat KO: 43 proc. - dobrze, 50 proc. - źle; elektorat Lewicy: 42 proc - dobrze, 55 proc. - źle).

Zdaniem 48 proc. respondentów rząd łagodzi obostrzenia i restrykcje w odpowiednim tempie; 31 proc. badanych jest zdania, że obostrzenia łagodzone są zbyt szybko, z kolei 12 proc. uważa, że zbyt wolno. 9 proc. nie wyraziło zdania w tej kwestii.

46 proc. ankietowanych uważa, że polityka obecnego rządu stwarza szansę poprawy sytuacji gospodarczej (32 proc. odpowiedziało "raczej tak", 14 proc. "zdecydowanie tak"). Zdaniem 41 proc. badanych polityka ta takiej szansy nie daje (25 proc. badanych oceniło, że "raczej nie", zaś 16 proc., że "zdecydowanie nie"). 13 proc. badanych stwierdziło, że "trudno powiedzieć".

Według 39 proc. ankietowanych działania rządu mające na celu pomoc polskim firmom i ich pracownikom są wystarczające (32 proc. "raczej", 7 proc. "zdecydowanie" wystarczające). Zdaniem 43 proc. działania te są niewystarczające (28 proc. "raczej", 15 proc. "zdecydowanie" niewystarczające). 18 proc. ankietowanych nie wyraziło zdania w tej kwestii.


Sondaż przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: – wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), – wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, – samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 22 maja do 4 czerwca 2020 roku na próbie liczącej 1308 osób (w tym: 61,6 proc. metodą CAPI, 24,4 proc. – CATI i 14 proc. – CAWI).