Wniosek premiera o wotum zaufania udowodni stabilność większości parlamentarnej popierającej rząd; ma rozwiać mrzonki opozycji o możliwości przedterminowych wyborach parlamentarnych - twierdzą źródła w kierownictwa PiS.

Wotum zaufania to jedna z form kontroli Rady Ministrów przez Sejm. W każdym momencie Prezes Rady Ministrów może zwrócić się do Sejmu o udzielenie wotum zaufania. Dzieje się tak w przypadku, gdy np. rząd chce uzyskać większą aprobatę dla prowadzonej przez siebie polityki zagranicznej czy krajowej. Sejm udziela wotum zaufania zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Niepoparcie przez Sejm wniosku o udzielenie wotum zaufania obliguje Prezesa Rady Ministrów do złożenia dymisji na ręce Prezydenta RP.

W historii III RP zdarzyły się pięć głosowań nad wotum zaufania na wniosek Prezesa Rady Ministrów (w kolejności głosy za, przeciw, wstrzymujące się, nie głosowało):

  • 13 czerwca 2003 (na wniosek Leszka Millera) ZA: 236, PRZECIW: 213 – wotum zaufania zostało podtrzymane
  • 15 października 2004 (na wniosek Marka Belki) ZA:234, PRZECIW: 218 – wotum zaufania zostało podtrzymane
  • 12 października 2012 (na wniosek Donalda Tuska) ZA:233, PRZECIW: 219 – wotum zaufania zostało podtrzymane
  • 25 czerwca 2014 (na wniosek Donalda Tuska, po raz drugi) ZA:237, PRZECIW:203 – wotum zaufania zostało podtrzymane.
  • 12 grudnia 2018 (na wniosek Mateusza Morawieckiego) ZA: 231, PRZECIW: 181 – wotum zaufania zostało podtrzymane.