Pomimo napięć, jakie na rynkach wywołuje pandemia, Tauron zachowuje stabilność finansową. Na poprawę sytuacji firmy wpływa efektywny dialog ze stroną społeczną

 – podsumowuje Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Cieszę się, że zarówno kierownictwo spółek, jak i strona społeczna wykazały się dojrzałością, która pozwoliła na wypracowanie wartościowego konsensusu 

– dodaje

Zarządy firm Tauron Dystrybucja oraz Tauron Dystrybucja Pomiary podpisały z organizacjami związkowymi porozumienia dotyczące zmian w zakresie wypłat ekwiwalentu pieniężnego za ulgowe korzystanie z energii elektrycznej przez byłych pracowników tych spółek. Na podstawie tych zmian zarządy będą mogły podjąć decyzje o rozwiązaniu rezerw w wysokości 350 mln zł, które były utworzone na ten cel. Pozytywny wpływ rozwiązania rezerw na wynik EBITDA Grupy TAURON zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2020. Zmiany wejdą w życie z chwilą wpisu do rejestru zakładowych układów pracy, prowadzonego przez Państwową Inspekcję Pracy.

To nie pierwsze porozumienie Grupy Tauron ze stroną społeczną zabezpieczające spółki przed negatywnymi skutkami rynkowymi pandemii, których celem jest utrzymanie i ochrona miejsc pracy. W kwietniu spółka Tauron Wydobycie podpisała ze związkami zawodowymi porozumienie, na mocy którego obniżono wymiar czasu pracy o 20%. W okresie od maja do lipca pracownicy tego segmentu będą pracowali przez 4 dni w tygodniu.

Podobny kompromis udało się osiągnąć także w spółce Tauron Wytwarzanie. W przypadku tej ostatniej wymiar czasu pracy i uposażenie został zredukowany o 10%.

Dzięki tym działaniom spółki Grupy TAURON będą mogły ubiegać się o środki na ratowanie miejsc pracy, pochodzące z rządowej tarczy antykryzysowej.

Naszym priorytetem jest utrzymanie wskaźnika dług netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie, a otwarty konsekwentny dialog ze stroną społeczną przynosi wymierne efekty korzystnie wpływające na kondycję finansową Grupy 

– powiedział Marek Wadowski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia.