Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało w piątek wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, m.in. matur i egzaminu ósmoklasisty. Dokument został opracowany przez resort, Centralną Komisję Egzaminacyjną i Główny Inspektorat Sanitarny.

Dyrektor CKE zaznaczył, że wytyczne obejmują wszystkie aspekty związane ze zorganizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów zewnętrznych, w tym konieczność zachowania dystansu społecznego, dezynfekcji oraz zapewnienia ochrony zdającym, członkom zespołów nadzorujących i innym osobom, które uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu.

Wśród najważniejszych zaleceń wymienił obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej albo w miejscu, w którym jest przeprowadzona część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego.

Odległość między zdającymi w sali egzaminacyjnej powinna wynosić co najmniej 1,5 metra. - Jeśli można zapewnić odległości większe i szkoła dysponuje takimi warunkami – tak też należy zrobić - wskazał Smolik.

Zwrócił też uwagę na obowiązek dezynfekcji ławek, krzeseł i wszystkich innych przedmiotów czy materiałów, z których wspólnie korzystają zdający i inne osoby, które są w szkole. Zaznaczył też, że zdający egzamin powinni korzystać z własnych przyborów.

Jak mówił Smolik, większość wytycznych wskazanych w dokumencie MEN, CKE i GIS powinna być wdrożona obligatoryjne, choć są również kwestie, które pozostawia się do decyzji dyrektora szkoły.

- Czyli, co do zasady, obowiązkowe jest wdrożenie czy zapewnienie takich rozwiązań, które uniemożliwią zdającym zbieranie się w grupach większych przed egzaminem i po egzaminie bez zachowania dystansu społecznego. (...) Dyrektor szkoły ma też pewną dowolność. Może wdrożyć własne szczegółowe rozwiązania w zależności od tego, jak budynek szkoły jest rozwiązany, jaką powierzchnią szkoła dysponuje czy szkoła ma jedno wejścia, czy dwa wejścia

- poinformował.

Dodał, że w dokumencie są też zalecenia dotyczące sytuacji szczególnych – przeprowadzania egzaminu w miejscu innym niż szkoła, np. w domu zdającego, przeprowadzania egzaminu w dostosowanych warunkach, w których razem z uczniem w egzaminie uczestniczy nauczyciel wspomagający, czy przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i egzaminów zawodowych, w których wymagany jest bezpośredni kontakt zdającego z drugą osobą (np. zawód technika masażysty).