"Lichwiarska pożyczka została zaciągnięta przez spółkę z siedzibą w Dąbrowie Górniczej na kwotę ponad 143 tys. zł wraz z należnościami ubocznymi z tytuły prowizji i odsetek. Pożyczkobiorca wystawił jako zabezpieczenie pożyczki weksel in blanco, poręczony solidarnie przez spółkę prawa angielskiego i dwie osoby fizyczne, w tym prezesa spółki-pożyczkobiorcy"

- czytamy w komunikacie prokuratury.

Jak wskazano, w czerwcu 2017 r. wierzyciel wniósł do Sądu Okręgowego w Katowicach pozew, w którym domagał się wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla, zasądzającego od pozwanych solidarnie kwoty ponad 227 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie w spłacie pożyczki. "Wcześniej pożyczkobiorca w styczniu 2017 r. uiścił jedynie kwotę 30 tys. zł tytułem spłaty pożyczki. Wierzyciel zaliczył tę kwotę w całości na poczet odsetek za opóźnienie" - wskazano.

Pod koniec czerwca Sąd Okręgowy w Katowicach wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, w którym zasądził od czworga pozwanych solidarnie na rzecz powoda z weksla kwotę ponad 227 tys. zł.

Działając z upoważnienia Prokuratora Generalnego, skargę nadzwyczajną od nakazu zapłaty wniósł do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego jego zastępca Robert Hernand.

Zdaniem Ziobry w sprawie tej doszło do naruszenia określonych w konstytucji zasad, wolności i praw człowieka i obywatela takich jak zasada zaufania do państwa oraz zasady bezpieczeństwa prawnego, społecznej gospodarki rynkowej, a także prawa do odpowiednio ukształtowanej procedury sądowej.

Według Prokuratora Generalnego sąd powinien oddalić powództwo wobec nieważności umowy pożyczki "jako sprzecznej z konstytucją oraz przepisami prawa, w szczególności noszącej znamiona lichwy".

"Wysokość odsetek za opóźnienie zastrzeżona w umowie wynosiła bowiem w stosunku rocznym ponad 60 proc. Tymczasem zgodnie z obowiązującymi przepisami wierzyciel mógł naliczać odsetki za opóźnienie jedynie w wysokości dwukrotności stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, tj. 14 proc. w ujęciu rocznym"

- czytamy.

Jak podkreślał Prokurator Generalny, w poprawnie sformułowanym orzeczeniu sąd powinien obniżyć wysokość odsetek za opóźnienie do poziomu odsetek maksymalnych i naliczyć je od dnia wystąpienia opóźnienia w spłacie pożyczki.

Ziobro wskazał również, że uzasadniony jest wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego nakazu zapłaty Sądu Okręgowego w Katowicach do czasu zakończenia postępowania ze skargi nadzwyczajnej. "Działania komornika dotyczyć mają nieruchomości pozwanych. Ich realizacja wiązałaby się niepowetowaną szkodą dłużników-pozwanych" - podkreślono w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Prokurator Generalny wniósł do Sądu Najwyższego o uchylenie zaskarżonego nakazu zapłaty w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Katowicach oraz wydanie postanowienia przez katowicki sąd o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego nakazu zapłaty do czasu ukończenia postępowania ze skargi nadzwyczajnej.