Sąd Najwyższy rozstrzyga kwestię składania protestów wyborczych

Możliwość składania protestów i kompetencja Sądu Najwyższego do ich rozpatrywania otwiera się dopiero z chwilą podania wyników głosowania do publicznej wiadomości – wynika z informacji Sądu Najwyższego. Zdaniem sędziów uchwała PKW nie jest tożsama z uchwałą, w której podaje się wyniki.

Zbyszek Kaczmarek/Gazeta Polska

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła w przyjętej w niedzielę uchwale, że „w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. brak było możliwości głosowania na kandydatów”. PKW wskazała, że fakt ten "równoważny jest w skutkach z przewidzianym w art. 293 ust. 3 Kodeksu wyborczego brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów".

Art. 293 ust. 1 Kodeksu wyborczego stanowi, że jeżeli w wyborach prezydenta głosowanie miałoby być przeprowadzone tylko na jednego kandydata, Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza ten fakt w drodze uchwały, którą przekazuje marszałkowi Sejmu, podaje do publicznej wiadomości i ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z ustępem 2 tego przepisu marszałek Sejmu ponownie zarządza wybory nie później niż w 14 dniu od dnia ogłoszenia uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w Dzienniku Ustaw. Art. 293 ust. 3 stanowi, że przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku braku kandydatów. Kodeks wyborczy stanowi, że w takiej sytuacji stosuje się przepisy mówiące również o tym, że marszałek Sejmu wyznacza datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów.

Natomiast w komunikacie przygotowanym przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej SN, która zajmuje się m.in. kwestiami protestów wyborczych, przypomniano, że zgodnie z Kodeksem wyborczym SN rozpatruje protesty przeciwko wyborowi Prezydenta RP wniesione na piśmie "nie później niż w ciągu 14 dni od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez PKW".

„Zgodnie z art. 324 § 2 Kodeksu wyborczego SN rozstrzyga o ważności wyboru Prezydenta RP w terminie 30 dni od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez PKW, na podstawie opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów oraz sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW. Sprawozdanie to inicjuje postępowanie przed Sądem Najwyższym w przedmiocie ważności wyboru Prezydenta RP [...] Możliwość składania protestów i kompetencja SN do ich rozpatrywania otwiera się dopiero z chwilą podania wyników głosowania do publicznej wiadomości. SN pozostawia bez dalszego biegu protest wniesiony przez osobę do tego nieuprawnioną lub niespełniający warunków określonych w art. 321 Kodeksu wyborczego
- wynika z komunikatu Sądu Najwyższego.

Zaznaczono ponadto, że uchwała PKW, w której stwierdziła ona, że w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 r. brak było możliwości głosowania na kandydatów „|nie jest tożsama z uchwałą, na podstawie której następuje podanie wyników wyborów do publicznej wiadomości przez PKW.

Szef PKW Sylwester Marciniak mówił PAP, że przyjęta w niedzielę uchwała Komisji jest ostateczna, prawomocna i nie podlega zaskarżeniu do Sądu Najwyższego. Jednocześnie Marciniak poinformował, że nie zostanie sporządzone sprawozdanie do SN, gdyż koncepcja sprawozdania i ustalenia zerowego wyniku wyborów nie spotkała się z aprobatą ze strony członków PKW.

 

Źródło: niezalezna.pl, PAP

#wybory prezydenckie #PKW #Sąd Najwyższy #protesty wyborcze

Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo