W związku z wątpliwościami mikroprzedsiębiorców dotyczącymi warunków skorzystania z tzw. tarczy finansowej, Rzecznik MŚP "wnioskuje do Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rozwoju o wydanie objaśnień prawnych w zakresie możliwości skorzystania z tej pomocy również przez tzw. osoby "samozatrudnione" oraz tego, czy z pomocy mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy zatrudniający dziewięciu pracowników na pełen etat oraz jednego pracownika w niepełnym wymiarze etatu".

Rzecznik zwrócił uwagę, że w programie „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” mikroprzedsiębiorcę zdefiniowano jako beneficjenta, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika oraz nie więcej niż dziewięciu pracowników.

"Tymczasem w świetle przepisu § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 roku oraz z art. 12 ust. 1 ustawy o systemie instytucji rozwoju wynika, że mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników"

- podkreślono.

Zdaniem rzecznika wykładnia wymienionych przepisów budzi wątpliwości interpretacyjne, "uzasadniające wydanie objaśnień prawnych na podstawie art. 33 PP".

Chodzi m.in. o to, czy pomoc w postaci subwencji finansowej, "o której mowa w regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym +Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm+" może być udzielona mikroprzedsiębiorcy wykonującemu jednoosobową działalność gospodarczą nie zatrudniającemu pracowników.

"Dokonując interpretacji przepisów ustawy OSIR oraz w rozporządzenia MFIPR należy posługiwać się definicją mikroprzedsiębiorcy zamieszczoną w załączniku nr I rozporządzenia 651/2014" - podał Rzecznik. Zgodnie z nią mikroprzedsiębiorstwo - jak czytamy - definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników.

"Z kolei sposób określania liczby pracowników zdefiniowany został w art. 5 pkt c, w świetle którego w skład personelu wchodzą właściciele"

- napisano. W związku z tym przez mikroprzedsiębiorcę należy rozumieć także przedsiębiorcę jednoosobowego który nie zatrudnia pracowników - podkreślono.

Rzecznik wnosi też o wyjaśnienie, czy pomoc może być udzielona mikroprzedsiębiorcy "zatrudniającemu dziewięciu pracowników na pełen etat oraz jednego pracownika w niepełnym wymiarze etatu np. pół etatu (RJP 9,5 etatu) lub trzy czwarte etatu (RJP 9,75)”.

Zdaniem Rzecznika mikroprzedsiębiorcą jest każdy przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 10 pracowników. "W przypadku pracowników zatrudnionych na część etatu liczba osób zatrudnionych powinna być liczona jako ułamkowa część rocznych jednostek pracy (RJP)" - oceniono.

Dodano, że tym samym w każdym przypadku, "gdy liczba rocznych jednostek pracy (RJP) jest mniejsza niż 10, np. wynosi 9,5 etatu czy 9,75 etatu, przedsiębiorca ten jest mikroprzedsiębiorcą, któremu przysługuje pomoc w postaci subwencji finansowej, o której mowa w regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym +Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm+". Jak podkreślił Rzecznik, "przedsiębiorcy tego nie można zakwalifikować do grupy małych przedsiębiorców".