Będziemy monitorowali sytuację na bieżąco. Dane dotyczące otwartych 6 maja placówek otrzymamy od kuratorów oświaty pod koniec dnia. Wtedy będziemy wiedzieli, jak wygląda sytuacja w kwestii zapewnienia opieki dla dzieci, których rodzice wyrazili taką chęć

 - powiedziała rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska.

Dyrektor placówki, która nie ma możliwości otwarcia od dzisiaj przedszkola musi poinformować o tym kuratora oświaty.

Ministerstwo oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali szereg szczegółowych wytycznych, dotyczących m.in.organizacji opieki, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, a także zalecenia dotyczące gastronomii. 

W przypadku, gdy przedszkola nie mogą zapewnić opieki wszystkim dzieciom, pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, oraz pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, które realizują zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby COVID-19.

Wytyczne

Najważniejsze wytyczne GIS dla jednostek realizujących program postaramy się streścić poniżej:

 • grupy powinny liczyć do 12 dzieci (w uzasadnionych przypadkach do 14 dzieci) i przebywać w jednej wyznaczonej sali pod opieką tego samego opiekuna;
 • minimalna przestrzeń tego pomieszczenia nie może być mniejsza niż 4 metry kwadratowe na jedno dziecko i opiekuna;
 • salę trzeba wietrzyć przynajmniej raz na godzinę;
 • nie można używać zabawek, przedmiotów i sprzętów, których nie da się skutecznie zdezynfekować (odpadają więc np. pluszowe zabawki). Wykorzystane sprzęty sportowe należy czyścić po każdym użyciu;
 • dzieci nie powinny przynosić ze sobą przedmiotów i zabawek, które nie są im niezbędne;
 • opiekunowie mają zachowywać dystans między wynoszący min. 1,5 metra. Rodzice również mają zachowywać dystans - dwóch metrów - korzystając tylko z wydzielonej "przestrzeni wspólnej", bez możliwości wejścia na salę dzieci;
 • do placówki mogą chodzić tylko zdrowe dzieci, bez objawów choroby zakaźnej. Także rodzice dzieci musza być zdrowi. Zabronione jest przyprowadzanie dzieci osób przebywających na kwarantannie.

Pozostałe wytyczne dotyczą także m.in. obowiązkowego zakupu termometrów dla grup, zorganizowania siatki kontaktów do opiekunów dzieci, sposobu postępowania w przypadku nagłych objawów choroby u dziecka. Zaleca się przebywanie dzieciom na świeżym powietrzu na terenie placówki, przestrzegając jednocześnie przed spacerami grupowymi, np. do parku.

Środki czystości

Ministerstwo zwraca też uwagę na odpowiednią higienę, czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń i powierzchni. Już przed wejściem do budynku powinien znajdować się płyn dezynfekujący wraz z informacją o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez wchodzące osoby dorosłe. Pilnować też należy, by każdy rodzic czy opiekun miał rękawiczki ochronne, zakryty nos i usta.

Inne regulacje dotyczące tej kwestii to zalecenia, by:

 • przypominać dzieciom o częstym i dokładnym myciu rąk, przed jedzeniem, powrotem z placu zabaw czy po skorzystaniu z toalety;
 • wywiesić w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcji przy dozownikach z płynem do dezynfekcji;
 • zaopatrzyć personelu w jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka)
 • monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych i dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, blatów, włączników).

Posiłki mają być wydawane na zmianę, po wyczyszczeniu blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Naczynia wielorazowe muszą być myte w zmywarce lub wyparzone, natomiast zamawiany catering w pojemnikach jednorazowych z jednorazowymi sztućcami. Dzieci nie mogą spożywać posiłków w innych miejscach.

 

Zajęcia stacjonarne w szkołach są zawieszone do 24 maja. Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski pytany w poniedziałek czy można spodziewać się, że po 24 maja do szkół powrócą najmłodsi uczniowie - z klas I-III szkół podstawowych, odpowiedział: "To jest jeden z wariantów, które bierzemy pod uwagę, także i teraz w kontekście otwarcia przedszkoli". "Zastanawialiśmy się nad uczniami klas młodszych, klas I-III. Na razie takiej decyzji jeszcze nie podjęliśmy, ale być może w końcu maja zdecydujemy się na otwarcie i możliwości opieki także w klasach młodszych" - powiedział szef MEN.