W myśl polecenia wojewody natychmiastowym wsparciem objęte zostaną domy pomocy społecznej, w których występują problemy kadrowe ze sprawowaniem opieki nad mieszkańcami przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Dotyczy to m.in. placówek wsparcia dziennego, dziennych domów i klubów seniora oraz środowiskowych domów samopomocy.

Polecenie wojewody podlega natychmiastowemu wykonaniu.