Zgodnie z autopoprawką, w najbliższych prezydenckich w każdej gminie - zamiast obwodowych komisji wyborczych - tworzy się gminną obwodową komisję wyborczą właściwą dla wszystkich obwodów utworzonych na obszarze danej gminy. W Warszawie, gminną obwodową komisję wyborczą tworzy się odrębnie dla każdej dzielnicy.

Autopoprawka określa szczegółowe zasady powoływania i rozwiązywania gminnych komisji wyborczych w gminach, w zależności od ich wielkości. Według niej minister zdrowia w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji określi w rozporządzeniu warunki, jakie musi spełniać lokal przeznaczony na siedzibę gminnej obwodowej komisji wyborczej oraz wykaz środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków gminnych obwodowych komisji wyborczych, mając na względzie potrzebę ochronę zdrowia członków gminnej obwodowej komisji wyborczej.

Operator pocztowy obowiązany do świadczenia usług powszechnych zapewni - w terminie przypadającym od 7 dni do dnia przypadającego przez dniem wyborów - doręczenie pakietu wyborczego bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy na adres wskazany w spisie wyborców.

Poprawka określa, że w skład pakietu wyborczego wchodzą:

  • koperta zwrotna,
  • karta do głosowania,
  • koperta na kartę do głosowania,
  • instrukcja głosowania korespondencyjnego,
  • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

W projekcie zastrzeżono jednak, że minister ds. aktywów państwowych może określić w rozporządzeniu dodatkowe elementy wchodzące w skład pakietu wyborczego, "mając na względzie zapewnienie wyborcom, skutecznego prawa do głosowania".

Po wypełnieniu karty do głosowania wyborca wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu i umieszcza ją w nadawczej skrzynce pocztowej lub w innej skrzynce pocztowej przeznaczonej do umieszczania kopert zwrotnych na terenie gminy, w której widnieje w rejestrze wyborców, zaś wyborcy głosujący w Warszawie - na terenie dzielnicy, w której widnieją w rejestrze wyborców.

Koperty zwrotne dostarczane są do właściwych gminnych obwodowych komisji wyborczych nie rzadziej niż raz na 3 godziny. Następnie wrzucane będą do urn wyborczych. 

Autorzy autopoprawki wskazują w uzasadnieniu, że jej celem jest zapewnienie obywatelem Polski bezpieczeństwa podczas wyborów prezydenckich zarządzonych na 2020 r., w warunkach ogłoszonego w Polsce stanu epidemii koronawirusa. W ich ocenie, nowe regulacje nie powodują skutków finansowych dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Autopoprawka wywołuje pozytywne skutki społeczne i prawne, wykluczając potencjalne ryzyko zachorowania, istniejące przy obowiązku oddawania głosów w lokalu wyborczym

 - oceniono.