W komunikacie przekazanym dziś wieczorem wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, powołując się na ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, poleca czasowe zawieszenie działalności dziennych placówek opieki i wsparcia na terenie województwa łódzkiego.

Wśród instytucji, które mają pozostać zamknięte, wymienił placówki dziennego wsparcia, centra i kluby integracji społecznej, dzienne domy i kluby seniora, środowiskowe domy samopomocy oraz warsztaty terapii zajęciowej.

Zawieszenie działalności placówek ma obowiązywać od 12 do 25 marca. Wojewoda przypomina, że wspomniana ustawa daje mu prawo do wydawania poleceń w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, obowiązujących wszystkie organy administracji rządowej, działające w województwie, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Polecenia te podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Wcześniej wojewoda Bocheński poinformował, że od poniedziałku zamknięte będą żłobki na terenie woj. łódzkiego; już od czwartku przyjmować będą jedynie dzieci tych rodziców, którzy nie byli w stanie zorganizować opieki w tak krótkim czasie. Od czwartku na kolejne 14 dni działalność zawieszą też wszystkie teatry, kina i inne miejsca działalności kulturalnej i artystycznej w regionie.

W związku z zagrożeniem koronawirusem w woj. łódzkim w nadzorze epidemiologicznym znajduje się 565 osób, w kwarantannie 5, a hospitalizowanych jest 11 osób. W środę po południu potwierdzono obecność koronawirusa u jednej pacjentki z Łodzi; w całym kraju odnotowano do tej pory 31 przypadków zakażeń.