W dniach 17-18 lutego 2020 r. minister finansów Tadeusz Kościński uczestniczył w posiedzeniu Eurogrupy w rozszerzonym składzie i spotkaniu Rady ECOFIN - poinformował resort.

Wśród omawianych tematów znalazły się m.in wyniki przeglądu ram zarządzania gospodarczego, wytyczne do budżetu UE na 2021 r., konkluzje ws. zmian na unijnej liście jurysdykcji, które nie współpracują dla celów podatkowych - czytamy w komunikacie.

"Ministrowie finansów podsumowali prace nad możliwością finansowania instrumentu na rzecz konwergencji i konkurencyjności dla strefy euro. Zapoznali się również z informacją Szwecji i Danii nt. możliwych skutków przystąpienia tych państw do unii bankowej"

- podało MF.

Resort poinformował, że w ramach kolejnego cyklu Semestru Europejskiego przyjęto konkluzje ws. Rocznej Strategii Zrównoważonego Wzrostu, sprawozdania ostrzegawczego nt. nierównowag makroekonomicznych oraz zalecenie Rady ws. polityki gospodarczej strefy euro.

"Ministrowie zapoznali się z wynikami przeglądu stosowania i skuteczności przepisów w zakresie zarządzania gospodarczego w UE (tzw. sześciopaku i dwupaku), przeprowadzonego przez Komisję Europejską" - poinformowało ministerstwo. Dodano, że Komisja zapowiedziała publiczne konsultacje nt. ewentualnych zmian w tym obszarze, a po ich zakończeniu, ewentualne dalsze kroki.

Podczas szczytu KE przedstawiła także wyniki oceny przestrzegania przez Rumunię kryteriów deficytu i długu określonych w Traktacie. "Komisja uznała, że kryterium długu nie jest spełnione i uzasadnione jest wszczęcie procedury nadmiernego deficytu względem Rumunii" - czytamy w komunikacie.

MF podało, że podczas spotkania Rada przyjęła również konkluzje ws. zmian na unijnej liście jurysdykcji, które nie współpracują dla celów podatkowych. Lista została ona przyjęta w grudniu 2017 r. i od tego czasu była kilkakrotnie modyfikowana. Wedle resortu lista jest częścią unijnej strategii zewnętrznej, która służy zapobieganiu unikania opodatkowania i promowaniu dobrego zarządzania w obszarze podatków.

W komunikacie poinformowano, że Rada przyjęła rekomendację udzielenia KE absolutorium z wykonania budżetu UE za 2018 r. "Rekomendacja została przygotowana na bazie raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Opierając się na wynikach finansowych budżetu ogólnego UE i biorąc pod uwagę ustalenia ETO, Rada stwierdziła, że należy udzielić KE absolutorium" - czytamy.

Ministerstwo podało, że przyjęto także wytyczne do budżetu UE na 2021 r.

"Zostaną one następnie przedstawione Parlamentowi Europejskiemu, KE oraz innym instytucjom"

- dodano.

Resort podał, że ministrowie uzgodnili także wytyczne na spotkania G20 w formacie ministrów finansów i prezesów banków centralnych, które odbędą się w dniach 22-23 lutego br. w Rijadzie.