W 2007 r. pozytywnie członkostwo w Sojuszu postrzegało mniej Polaków - 72 proc.

Najnowszy raport Pew Research Center stwierdza, że NATO jest ogólnie postrzegane pozytywnie przez społeczeństwa państw sojuszniczych, pomimo utrzymujących się napięć między przywódcami poszczególnych krajów. Tak widzi Sojusz 53 proc. ludzi w ankietowanych krajach członkowskich; 27 proc. wyraża negatywną opinię.

Najwyższe poparcie dla NATO wśród członków Sojuszu, w których przeprowadzono badanie, jest w Polsce (82 proc.), a najniższe w Turcji (21 proc.). W Stanach Zjednoczonych jest to 52 proc., a w Niemczech 57 proc. Badanie przeprowadzono też w trzech ankietowanych państwach nieczłonkowskich. Szwecja i Ukraina pozytywnie postrzegają Sojusz (odpowiednio 63 proc. i 53 proc.), ale tylko 16 proc. Rosjan twierdzi to samo.

Pomimo bardzo pozytywnych ocen Sojuszu wśród ankietowanych państw członkowskich, powszechna jest niechęć do wypełnienia zobowiązania do obrony zbiorowej, zawartego w art. 5 traktatu założycielskiego NATO. Na pytanie, czy kraj powinien użyć siły wojskowej, aby bronić sojusznika NATO przed hipotetycznym atakiem Rosji, 50 proc. w 16 państwach członkowskich NATO powiedziało, że nie, w porównaniu z 38 proc., którzy twierdzą, że tak.

60 proc. przebadanych twierdzi, że USA broniłyby sojusznika przed Rosją, a tylko 29 proc. jest zdania, że USA pozostałyby w takiej sytuacji bierne.

Od końca XX wieku pozytywne opinie o NATO wzrosły o 10 punktów procentowych lub więcej na Ukrainie, Litwie i w Polsce. Natomiast znacznie spadły w Bułgarii, Rosji, Niemczech i Francji.

Poglądy Amerykanów na NATO różnią się w zależności od preferencji politycznych. Zazwyczaj Demokraci częściej mają pozytywną opinię o NATO niż Republikanie. Tak było też w 2019 roku - 61 proc. Demokratów miało pozytywne zdanie na temat Sojuszu, wśród Republikanów odsetek takich opinii wyniósł 45 proc.

W prawie każdym badanym kraju większość społeczeństwa popiera raczej bliskie związki z USA niż z Rosją, z wyjątkiem Bułgarii i Słowacji. W wielu krajach, w których przeprowadzono ankietę, respondenci wskazywali, że ważne są bliskie relacje zarówno z USA, jak i Rosją.

W większości badanych krajów NATO istnieje szerokie poparcie dla użycia siły wojskowej do utrzymania porządku na świecie. Tak uważa 57 proc. badanych w 16 krajach członkowskich. Przeciwnego zdania było 36 proc.

Badanie Pew Research Center zostało przeprowadzone w 19 krajach: 16 państwach członkowskich NATO, a także Szwecji, Rosji i na Ukrainie. Ankieta została przeprowadzona wśród 21 tys. 29 osób w okresie od 13 maja do 12 sierpnia 2019 r.