Wicepremier Gliński ocenił, że podpisanie takiego porozumienia to kolejny krok w tym procesie odzyskiwania dzieł sztuki, tworzenia ram dla funkcjonowania obrotu także zabytkami i dziełami sztuki. To wszystko musi być zgodne z prawem dla dobra publicznego.

Szef MKiDN złożył także wszystkim obecnym na uroczystości wyrazy najwyższego uznania za zaangażowanie w pracę na rzecz ochrony zabytków. Zaapelował także do tych wszystkich, którzy próbują działać poza prawem, czy wręcz w sposób nielegalny.

My chcemy współpracować ze społecznikami, z ruchem poszukiwaczy, jesteśmy otwarci na tę współpracę, natomiast nie będzie żadnej taryfy ulgowej wobec łamania prawa. To są zbyt poważne rzeczy, to jest polski dorobek, polskiej historii, to jest polska kultura. Nie możemy sobie pozwalać na to, żeby te rzeczy był traktowane w sposób niezgodny z prawem.

Gliński wskazał, że skuteczność pracy policjantów, straży granicznej, celników, administracji skarbowej, historyków sztuki, muzealników, konserwatorów jest dla dobra polskiej kultury coraz lepsza.

My mamy system, który funkcjonuje z tego możemy być dumni, ten system jest coraz bardziej doskonalony, ten system ma narzędzia informacyjne, dzisiaj mówimy o VINCI II, czyli o narzędziu informacyjnym, które informuje o tym, jak wygląda kwestia legalności wywozu, jakie są pozwolenia wydawane, to ułatwia pracę. (...) Ale także mamy bazę danych strat wojennych. 

- wymieniał wicepremier.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej nadinsp. Piotr Walczak powiedział, że KAS wraz z innymi służbami stara się skutecznie walczyć o nasze dziedzictwo kulturowe. Jako Polska możemy naprawdę poszczycić się ogromnymi sukcesami na tym polu - ocenił.

Komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga wskazał, że

historia naszego narodu, świadomość narodowa, a także dobra kultury i zabytki budują naszą narodową tożsamość, dlatego podlega ona szczególnej ochronie, także w kategorii przeciwdziałania przewozu jej przez granicę, oczywiście nielegalnie. Może się wydawać, że to porozumienie to jest tylko dzisiaj takie nasze spotkanie, ale za nim kryje się nasza ciężka praca i służba, której czasami po prostu nie ujawniamy ze względów bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że właśnie to porozumienie jeszcze bardziej pozwoli nam wspólnie działać i realizować wszystko dla dobra naszej ukochanej i najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej.

 - powiedział.

Nadinsp. Dariusz Augustyniak, który jest pierwszym zastępcą komendanta głównego policji, ocenił że podpisanie porozumienia jest kontynuacją już dotychczasowej współpracy. Wskazał, że jednym z tych elementów jest wymiana informacji.

Nie ma dobrej pracy wykrywczej, dobrej pracy policyjnej bez informacji, którą trzeba najpierw zdobyć, a później ją odpowiednio przetworzyć i ten element jest poruszony i wskazany m.in. w tym porozumieniu. 

- powiedział.

Chcąc usprawnić system ochrony zabytków ruchomych w Polsce, a także zapewnić bezpieczeństwo obrotu dziełami sztuki Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa opracowało narzędzie, dzięki któremu możliwe będzie prowadzenie elektronicznej rejestracji wydawanych decyzji dotyczących pozwoleń na stały i czasowy wywóz zabytków za granicę, czyli system VINCI II. Na mocy porozumienia dostęp do systemu będą miały organy ścigania tj. Krajowa Administracja Skarbowa, Policja oraz Straż Graniczna. Nowy system wymiany informacji przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa obrotu dziełami sztuki w Polsce oraz sprawi, że służby mundurowe będą mogły szybko i sprawnie zidentyfikować zabytek przy próbie jego nielegalnego wywozu za granicę.

MKiDN podkreśla, że zjawisko nielegalnego wywozu i przywozu z zagranicy dóbr kultury jest w Polsce i na świecie poważnym problemem.

Zacieśnianie współpracy na forum międzynarodowym, zarówno w ramach UNESCO, jak i Unii Europejskiej, wskazuje na potrzebę szukania coraz bardziej skutecznych rozwiązań również na poziomie krajowym. W celu efektywnego przeciwdziałania przestępczości związanej z nielegalnym wywozem i przywozem zabytków niezbędna jest szeroka współpraca i wymiana informacji pomiędzy służbami konserwatorskimi a Krajową Administracją Skarbową, Strażą Graniczną i Policją oraz sprawna koordynacja podejmowanych działań. 

- napisano w komunikacie MKiDN.