- W Urzędzie m.st. Warszawy pracowało w ubiegłym roku 260 osób z niepełnosprawnością, co stanowiło 2,9 proc. zatrudnionych

– poinformował ratusz. Ustawowy wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 6 proc.

Z odpowiedzi na interpelację radnych Warszawy Tomasza Herbicha i Michała Szpądrowskiego (PiS) w sprawie współczynnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Urzędzie m.st. Warszawy wynika, że w ciągu niespełna roku rządów Rafała Trzaskowskiego przybyło we wszystkich urzędach miejskich tylko 9 pracowników z niepełnosprawnością. W grudniu 2018 roku pracowało ich łącznie 251, a pod koniec listopada 2019 roku - 260, co stanowiło odpowiednio 2,8243 procent i 2,8733 procent ogółu zatrudnionych.

W odpowiedzi na interpelację podkreślono, że "realizowane i planowane działania (dotyczące wzrostu zatrudnienia niepełnosprawnych) wpisują się w program Prezydenta m.st. Warszawy", a tym samym "podnoszą atrakcyjność Urzędu (...), jako pracodawcy przyjaznego dla osób z niepełnosprawnością".

Wskazano, że stołeczny ratusz we współpracy z warszawskim urzędem pracy organizuje staże dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- W ubiegłorocznej ofercie znalazło się 28 potencjalnych miejsc stażowych w biurach. Ostatecznie udało się zrekrutować i przyjąć na staż 16 stażystów

 – czytamy w odpowiedzi ratusza.

Ustawowy wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 6 proc. Wskaźnik ten to przeciętny miesięczny procent udziału tych osób w zatrudnieniu ogółem, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.