W przekazanym przez Biuro Prasowe KEP komunikacie jego autorzy podkreślają, że "dzieci oraz młodzież uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach". (…) Rodzice powinni zapisać swoje dzieci na zajęcia z religii w przedszkolu lub szkole poprzez złożenie stosownej pisemnej deklaracji" – przypomina katolickim rodzicom komisja.

Zwraca też uwagę, że "rodzice dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia, mają obowiązek zapisać swoje dzieci na lekcje religii".

- Człowiek wierzący ma prawo i obowiązek pogłębiać swoją wiarę i według niej prowadzić swoje życie. Służą temu m.in. szkolne lekcje religii. Troska rodziców o udział ich dziecka w tych zajęciach wynika z przyjętego na chrzcie obowiązku katolickiego wychowania dzieci

 – podkreśla komisja.

Zaznacza jednocześnie, że przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: pierwszej komunii, sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania "odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole".

Komisja Wychowania Katolickiego KEP zaznacza też, że "możliwość nieuczestniczenia ani w zajęciach z religii, ani etyki stoi w sprzeczności z troską państwa o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu wartości".

- Społeczeństwu, w imieniu którego działają władze oświatowe, powinno zależeć na tym, by dzieci i młodzież szkolna poznawali zasady etyczne, które są fundamentem właściwego funkcjonowania wspólnoty narodowej

 – uważają autorzy komunikatu.

Członkowie komisji podkreślą, że nauczyciele nie mogą być "przymuszani do udziału w przedsięwzięciach (np. w szkoleniach), które są sprzeczne z ich przekonaniami i sumieniem", dodając, że "istotną cechą demokratycznego państwa jest przestrzeganie konstytucyjnej wolności sumienia".