Utworzenie Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Internecie było jednym z postanowień zawartych w Deklaracji współpracy na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie.

Dziś odbyło się pierwsze spotkanie, w którym udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji i Biura Rzecznika Praw Dziecka, a także mediów, operatorów telekomunikacyjnych i firm takich, jak Google lub Microsoft.

Minister Zagórski powiedział, że to spotkanie miało charakter inicjujący i organizacyjny. Podczas niego – poinformował – uczestnicy zostali podzieleni do prac w kilku podgrupach, których celem działań jest m.in. ograniczenie negatywnego oddziaływania cyberzagrożeń na dzieci.

- Powstały cztery takie podgrupy. Jedna ma prowadzić działania w obszarze legislacyjno-prawnym, czyli dokonywać przeglądu prawa, sprawdzać, czy jest potrzebna jego modyfikacja, a jeśli tak, to w jakim zakresie – czy na poziomie prawa europejskiego, czy krajowego

 – wyjaśnił Zagórski.

Drugi obszar – powiedział minister – "obejmuje działania organizacyjno-techniczne związane z budowaniem narzędzi wspomagających bezpieczeństwo dzieci w sieci oraz popularyzacja tych narzędzi". Zauważył jednocześnie, że takie narzędzia już istnieją, ale "być może trzeba popracować nad ich udoskonaleniem, a przede wszystkim nad ich rozpowszechnieniem".

- W ramach trzeciej grupy członkowie będą pracowali nad poprawą i koordynacją wymiany informacji między różnymi podmiotami, które monitorują negatywne zjawiska w internecie

 – podkreślił minister cyfryzacji. Wyjaśnił, że chodzi tutaj m.in. o organizacje pozarządowe, administratorów portali, a także "służby, które powinny te zjawiska wyłapywać i za nie karać, jeśli dochodzi do przestępstwa, czyli np. policję". Wskazał tutaj również na kwestie samoregulacji portali i mediów.

Członkowie czwartej, "medialnej" podgrupy, będą pracować nad opracowaniem rekomendacji i dobrych praktyk dla przedstawicieli mediów, dotyczących m.in. sposobu informowania o internetowych zagrożeniach dzieci i młodzieży.

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Internecie odbędzie się w lutym.

Deklaracja współpracy na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie została podpisana w październiku m.in. przez rzecznika praw dziecka, ministra cyfryzacji oraz przedstawicieli wielu mediów. Zobowiązuje ona do podjęcia działań, które zagwarantują ochronę dzieci i młodzieży przed szkodliwymi treściami przez tworzenie i sprawne wprowadzanie w życie odpowiednich przepisów eliminujących możliwości czerpania korzyści finansowych z cyberprzemocy.

Ma także usprawnić wymianę informacji między dostawcami treści i usług internetowych tak, by jak najszybciej docierały do odpowiednich instytucji sygnały o nowych zagrożeniach. W ramach deklaracji organizowane będą również kampanie społeczne i edukacyjne w celu wypromowania wartościowych treści i możliwości internetu.