Dyrektor lubaczowskiego muzeumTomasz Róg przypomniał, że drewniana architektura sakralna jest ważnym elementem pejzażu kulturowego Karpat, a także istotnym elementem kultury karpackiej, lokalnego dziedzictwa i historii.
    

Projekt przyczyni się do promocji architektury drewnianej jako charakterystycznego elementu pejzażu kulturowego regionu, a także do rozwoju turystyki w regionie przygranicznym. W dłuższej perspektywie wpłynie również na rozwój społeczno-gospodarczy pogranicza na bazie przemysłu turystycznego, zaś dzięki powstałym krajowym i transgranicznym szlakom turystycznym wzmocni też integrację społeczności przygranicznych. 

– zaznaczył.

Zadaniem objętych zostało 20 wybranych obiektów drewnianej architektury sakralnej – po 10 z Polski i Ukrainy, gdzie będą realizowane poszczególne działania. W czasie realizacji projektu zostaną zorganizowane warsztaty i sesje fotograficzne z udziałem artystów fotografików, zorganizowane po polskiej i ukraińskiej stronie, z których powstaną wystawy fotograficzne wybranych cerkwi, po 10 z obu krajów.

Wśród obiektów sakralnych objętych działaniami po stronie polskiej znalazły się cerkwie w Gorajcu, Łukawcu, Nowym Bruśnie, Borchowie, Łówczy, Kowalówce, Prusiu i Szczutkowie oraz dwie w Radrużu.

Projekt zakłada również spotkania merytoryczne na temat doświadczeń w zakresie zachowania architektury drewnianej z udziałem ekspertów, władz samorządowych i lokalnych społeczności, utworzenie bazy około 400 fotografii artystycznych, prezentujących wybrane cerkwie po obu stronach granicy. Powstanie także w wersji elektronicznej poradnik dla właścicieli tego typu obiektów, dotyczący ochrony drewnianej architektury, a także wydawnictwa promocyjne, takie jak katalog wystawy, i kalendarz. 

Głównym celem jest zwrócenie uwagi na wspólne dziedzictwo kulturowe regionu Karpat, a w szczególności drewnianej architektury sakralnej, będącej ważnym elementem krajobrazu kulturowego tego regionu. Działania mają przyczynić się do zachowania i promocji wspólnego dziedzictwa kulturowego regionu Karpat.