ZBP podał, że wyniki tego badania potwierdzają utrzymującą się tendencję wzrostową prowadzonych nowych spraw sądowych, natomiast w dalszym ciągu ogólny bilans spraw prawomocnie wygranych przemawia na korzyść banków.

"Na podstawie odpowiedzi udzielonych za rok 2019, w zależności od konstrukcji umowy przyjętej w danym banku i charakteru pozwu, można przyjąć, że prawomocnie na korzyść banków w całym 2019 r. rozstrzygnięto ponad 70 proc. sporów. W odniesieniu zaś do nieprawomocnych wyroków, liczba spraw pozytywnie rozstrzygniętych dla banku w I instancji wynosiła ok. 60 proc."

- napisano w komunikacie.

Z danych przekazanych przez 11 banków - według stanu na koniec 2019 r. - wynika, że łączna liczba toczących się spraw w polskich sądach dotycząca kredytów walutowych wyniosła 16.252 (w tym odnoszących się do kredytów indeksowanych – 13.390 oraz kredytów denominowanych 2.862).

ZBP podał, że liczba ta uwzględnia sprawy, które zostały z sądów przekazane do banków jako złożone pozwy lub w których bank złożył pozew.

Z danych ZBP wynika, że obecnie sprawy sądowe toczące się przeciwko bankom odnośnie kredytów walutowych, dotyczą 1,71 proc. całkowitej liczby udzielonych kredytów walutowych, a biorąc pod uwagę jedynie czynne umowy kredytowe stanowią 3,6 proc. umów.

"Tendencja korzystnych (dla banków - przyp. red.) wyroków utrzymuje się wciąż na wyższym poziomie niż mogłoby to wynikać z niektórych doniesień medialnych. W związku z tym, z dzisiejszej perspektywy byłoby przedwczesnym mówić, że spory sądowe banków z kredytobiorcami kredytów mieszkaniowych w walucie obcej powodują poważne obniżenie wyników finansowych tych banków"

- napisano w komunikacie.

Związek poinformował, że z uwagi na techniczne ograniczenia, nie w każdym przypadku było możliwe ustalenie precyzyjnych danych, w szczególności w podziale na kredyty denominowane i indeksowane, niemniej jednak wyniki ankiety - w ocenie ZBP - przybliżają ogólną skalę procesów sądowych.

Całkowita liczba kredytów walutowych udzielonych przez banki we franku szwajcarskim w latach 2002 – 2012 wyniosła 943,5 tys. sztuk kredytów.