M.in. do 2030 r. udział węgla w produkcji energii elektrycznej ma się zmniejszyć z obecnych ok. 78 proc. do poziomu 56–60 proc. Dokument został przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich na posiedzeniu w połowie grudnia ubiegłego roku, jak poinformowało ministerstwo.


KPEiK przedstawia założenia i cele oraz polityki i działania na rzecz realizacji pięciu wymiarów unii energetycznej:

 1. Bezpieczeństwa energetycznego,
 2. Wewnętrznego rynku energii,
 3. Efektywności energetycznej,
 4. Obniżenia emisyjności,
 5. Badań naukowych, innowacji i konkurencyjności.


Krajowy plan został opracowany uwzględniając wnioski z uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, jak również wnioski z konsultacji regionalnych oraz rekomendacji Komisji Europejskiej z 18 czerwca 2019 r. Dokument został sporządzony w oparciu o krajowe strategie rozwoju zatwierdzone na poziomie rządowym (m.in. Strategia zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 r., Polityka ekologiczna Państwa 2030, Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030) oraz uwzględniając projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r.

Wyznacza następujące cele klimatyczno-energetyczne na 2030 r.:

 • -7 proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS (handlu uprawnieniami do emisji CO 2 ) w porównaniu do poziomu w roku 2005;
 • 21–23 proc. udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto (cel 23 proc. będzie możliwy do osiągnięcia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych, w tym przeznaczonych na sprawiedliwą transformację), uwzględniając:
  – 14 proc. udziału OZE w transporcie,
  – roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. proc. średniorocznie;
 • wzrost efektywności energetycznej o 23 proc. w porównaniu z prognozami PRIMES2007;
 • redukcję do 56–60 proc. udziału węgla w produkcji energii elektrycznej.

W przypadku modyfikacji celów lub strategicznych kierunków zawartych w krajowych politykach rozwoju, projektach strategii (np. w projekcie Polityki energetycznej Polski do 2040 r.), jak również nowych przesądzeń unijnych dotyczących średnio- i długoterminowej polityki klimatyczno-energetycznej (cele na 2030 r. i 2050 r.), krajowy plan zostanie odpowiednio dostosowany, jeżeli zaistnieje taka konieczność – zwraca uwagę ministerstwo.

Autorzy KPEiK oceniają, że aby umożliwić realizację powyższych celów, planuje się wsparcie odnawialnych źródeł energii w postaci kontynuacji obecnych i tworzenie nowych mechanizmów wsparcia i promocji. Zakłada się również wzrost wykorzystania biopaliw zaawansowanych, rozwój morskiej energetyki wiatrowej oraz zwiększenie dynamiki rozwoju mikroinstalacji OZE.

KPEiK przygotowany został z myślą o ustanowieniu stabilnych ram będących sprzyjającym otoczeniem dla zrównoważonej, ekonomicznie efektywnej i sprawiedliwej transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Dokument ten ma umożliwić synergię z realizacji działań w powiązanych wzajemnie pięciu wymiarach unii energetycznej z uwzględnieniem zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim”.