Na zasób Wydziału ZHS składają się zbiory biblioteczne byłego Centralnego Archiwum KC PZPR, przejęte przez BS w 1991 r. oraz gromadzona po tej dacie literatura poświęcona historii społeczno-politycznej Polski oraz przemianom w Europie Środkowo-Wschodniej. Profil gromadzenia kolekcji książek i czasopism obejmował przed 1991 r. wydawnictwa związane z bieżącym życiem społeczno-politycznym,  szczególnie  dotyczące  działalności  PZPR,  a  także historię (od połowy XIX w.) polskich ruchów: robotniczego, ludowego, zawodowego, młodzieżowego, rozwijających się przede wszystkim pod wpływem ideologii lewicowych. W przejętych zbiorach znajdują się liczne broszury wydawane przez partie i organizacje, publikacje źródłowe tj. wspomnienia, korespondencja, programy, sprawozdania, jak również wydawnictwa propagandowe z okresu PRL-u, wydawane głównie pod auspicjami PZPR

.

Zbiór czasopism zawiera m.in. pierwsze polskie pisma socjalistyczne, efemeryczne często organy prasowe partii politycznych, prasę emigracyjną, a także polską prasę tygodniową i codzienną do roku 1939 (z takimi tytułami jak Tygodnik IlustrowanyKurier Warszawski itp.). Bogato reprezentowana jest prasa konspiracyjna i powstańcza z okresu II wojny światowej.