Trzy z projektów, które ma rozpatrywać Rada Ministrów przygotowało Ministerstwo Rozwoju. Poza prawem geodezyjnym są to przepisy dotyczące samowoli budowlanych i termomodernizacji. Rząd ma się też zająć nowelizacją przepisów o świadczeniach zdrowotnych dla kobiet w ciąży.

Posiedzenie ma się rozpocząć po godz. 10, a jednym z punktów porządku obrad będzie projekt nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Według autora projektu - resortu rozwoju - nowe przepisy mają usprawnić działanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych. Nowe prawo ma również usprawnić odbywanie praktyk i nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Celem projektowanej nowelizacji jest także ułatwienie dostępu do informacji o istniejącym pokryciu planistycznym.

"Zmiany w powyższym zakresie przyczynią się w szczególności do uproszczenia i przyspieszenia procesu prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych, a likwidacja szeregu barier będzie miała bezpośredni i pozytywny wpływ na usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego"

– ocenili autorzy.

Zmiany dotyczą m.in. regulacji prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000.

Przepisy mają wprowadzić nowe zasady sporządzania zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków; uszczegółowią zasady i terminy zgłaszania oraz wykonywania prac geodezyjnych.

Proponowana nowelizacja dąży również do zmiany sposobu udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydawania licencji na udostępniane tych materiałów. Uchylona zostanie również tzw. instytucja uwierzytelniania dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych. Wprowadzone zostanie obligo opatrywania z urzędu klauzulą dokumentów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych.

Nowela zniesie też obowiązek prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarach wyłączonych z tej ewidencji. Rozszerzy też katalog podmiotów, które zwolnione będą z opłat za udostępnianie danych (lub usług) państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz katalogu danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rząd zajmie się też projektem nowelizacji Prawa budowlanego, która zakłada m.in. łatwiejszą legalizację starych samowoli budowlanych; dzięki temu zostaną one włączone do systemu kontroli okresowych, co zapewni ich bezpieczne użytkowanie.

Projekt zakłada m.in. poprawę bezpieczeństwa starych samowoli budowlanych. Chodzi o budowy zakończone co najmniej 20 lat temu. Według twórców proponowanych przepisów łatwiej będzie je zalegalizować, co ma pozwolić włączyć je w system kontroli okresowych zapewniających ich bezpieczne użytkowanie.

Zgodnie z projektowanymi przepisami na etapie składania wniosku o pozwolenia na budowę budujący będą mogli składać mniej dokumentów. Nowelizacja miałaby też wprowadzić kolejne zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę. Według ministerstwa rozwoju zmiany ułatwią i przyspieszą przygotowanie nowych inwestycji.

"Będą sprzyjać przyłączaniu nowych inwestycji do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych"

- wskazał resort.

Rząd ma też rozpatrywać propozycję zmian w ustawie o wspieraniu termomodernizacji. Przewidywana nowelizacja zakłada m.in. większą pomoc finansową dla samorządów na remonty mieszkalnych budynków komunalnych. Chodzi np. o zmianę sposobu naliczania premii termomodernizacyjnej, czyli premiowanie kompleksowej termomodernizacji i wsparcie na montaż mikroinstalacji OZE. Nowela zakłada też poprawę dostępności premii kompensacyjnej.

Rząd zajmie się też projektem zmian ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmiany mają na celu skorygowanie niektórych rozwiązań oraz wprowadzenie nowych regulacji w zakresie zapewnienia kobietom w ciąży bezpłatnego dostępu do leków służących leczeniu schorzeń związanych z ciążą, a tym samym poprawy ich sytuacji finansowej celem zapewnienie zdrowia matki i prawidłowego rozwoju dziecka.

Przedmiotem projektowanej regulacji jest umożliwienie dostępu do bezpłatnych leków wszystkim kobietom w ciąży od momentu jej stwierdzenia (niezależnie od ścieżki poczęcia) przez lekarza specjalistę ginekologa do momentu zakończenia ciąży, czyli porodu. Leki stosowane podczas porodu i w okresie połogu wchodzą w zakres świadczeń gwarantowanych i będą finansowane na zasadach dotychczasowych.

Według projektu ma zostać ustalona lista leków najczęściej stosowanych przez kobiety w ciąży, których nabycie byłoby finansowane w całości ze środków publicznych. Lista będzie tworzona w oparciu o bezpieczeństwo osób, które docelowo miałyby być beneficjentami programu. Uprawnienie będzie obejmować leki o kategorii dostępności "Rp" (na receptę), których stosowanie przez kobiety będące w ciąży jest konieczne do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych wynikających z faktu pozostawania w ciąży.