Agnieszka Kołodziejczyk: Jak przedstawia się obecnie wykorzystanie funduszy europejskich przez Polskę w perspektywie czasowej 2014-2020? 

Artur Soboń: Liczba podpisanych umów to blisko 60 tys. o wartości ponad 430 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to ponad 260 mld zł. 80 proc. funduszy europejskich w obecnej perspektywie jest już wykorzystanych. Na co są przeznaczone fundusze w programach 2014-2020? Największe kwoty Polska inwestuje w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Nadal finansujemy inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, a także projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Miasta wojewódzkie wraz z okalającymi je gminami otrzymają duże wsparcie na realizację wspólnych przedsięwzięć w zakresie dostępności komunikacyjnej. Ponadto fundusze sfinansują inwestycje w miastach, zwłaszcza projekty związane z kompleksową rewitalizacją, ekologicznym transportem miejskim, gospodarką niskoemisyjną. Wymogiem UE jest również rozwój tzw. inteligentnych specjalizacji, czyli skupienie się poszczególnych regionów na wybranych priorytetach polityki innowacyjnej.

CZYTAJ CAŁOŚĆ wywiadu z wiceministrem Arturem Soboniem na portalu FilaryBiznesu.pl