Program Kolej Plus ma tak zmodyfikować istniejące już przepisy, aby pomóc w zmniejszeniu wykluczenia komunikacyjnego społeczeństwa. Według resortu infrastruktury Kolej Plus ma pomóc wspierać rozwój i rewitalizację linii kolejowych, przede wszystkim o znaczeniu lokalnym, i powstrzymać ich degradację.

Kolej Plus ma się składać z kilku segmentów - jednym z nich jest segment inwestycyjny, który ma doprowadzić pociągi do miast i miasteczek, do których do tej pory nie dojeżdżały.

Projektowane zmiany mają wprowadzić mechanizmy prawne, które m.in. upraszczają procedurę uzyskiwania zapewnienia finansowania inwestycji kolejowych ze środków publicznych. Stwarzają także zachęty dla samorządów województw do rozwijania lokalnych połączeń kolejowych poza granice sąsiedniego województwa.

Rada Ministrów ma zająć się też jutro opracowanym przez resort sprawiedliwości projektem nowelizacji m.in. Kodeksu postępowania cywilnego. Propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości została przyjęta przez rząd we wrześniu, jednak ze względu na zasadę dyskontynuacji prac parlamentarnych projekt ten zostanie ponownie rozpatrzony przez rząd.

Propozycja resortu sprawiedliwości przewiduje stworzenie w ramach sądów powszechnych odrębnych jednostek, które miałyby zajmować się sprawami o ochronę praw autorskich i własności intelektualnej. Jednostki te miałyby także rozpatrywać sprawy dotyczące zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz o ochronę dóbr osobistych.

Projekt noweli Kodeksu postępowania cywilnego zakłada też możliwość specjalizacji sędziów w zakresie własności intelektualnej oraz utworzenie wyspecjalizowanych jednostek w sądach okręgowych i apelacyjnych. Według resortu wprowadzenie tych zmian jest potrzebne ze względu na rosnącą liczbę spraw z zakresu szeroko rozumianej własności intelektualnej i rozpatrywanie ich przez rozproszone jednostki.

W programie posiedzenia rządu jest ponadto projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zakładający powoływanie organów Inspekcji przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Projekt przywraca pionowe podporządkowanie organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zgodnie z projektem organy PIS powoływać będzie ponownie Główny Inspektorat Sanitarny oraz państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. Projekt noweli zakłada również uregulowanie kwestii wydawania zgód na dodatkowe zatrudnienie dla państwowych inspektorów sanitarnych oraz logotypu PIS i odznaki identyfikacyjnej, jaką będą zobowiązani posiadać pracownicy PIS dokonujący czynności kontrolnych.

Rząd ma się też zająć dwoma projektami przygotowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury: projektem zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym oraz projektem nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym.