CBOS podaje, że z analizy zróżnicowań społeczno-demograficznych wynika, że częściej niż inni pozytywnie kierunek zmian w kraju oceniają starsi respondenci – w wieku 65 lat i więcej, mieszkający na wsi, z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym, a także zasadniczym zawodowym, z gospodarstw domowych o dochodach na osobę od 1000 zł do 1999 zł oraz ankietowani zadowoleni z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych. Częściej zadowolenie z ogólnej sytuacji w Polsce wyrażają mężczyźni niż kobiety. W grupach społeczno-zawodowych są to najczęściej pracownicy usług.

Z kolei niezadowolenie z kierunku zmian w kraju częściej niż pozostali wyrażają najmłodsi badani – w wieku 18-24 lata, mieszkańcy największych, ponad półmilionowych miast, absolwenci wyższych uczelni, ankietowani z gospodarstw domowych o najwyższych dochodach per capita wynoszących co najmniej 3000 zł, a także respondenci negatywnie oceniający warunki materialne swoich gospodarstw domowych. W grupach społeczno-zawodowych to najczęściej kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem.

W analizie wyników zauważono, że bardzo silnie postrzeganie ogólnej sytuacji w Polsce różnicują poglądy polityczne i kwestie światopoglądowe: ponadprzeciętnie często zadowolenie w tym zakresie deklarują badani biorący udział w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu oraz identyfikujący się z prawicą.

- W potencjalnych elektoratach partyjnych wyraźnie częściej niż pozostali pozytywnie na temat kierunku zmian w kraju wypowiadają się zwolennicy KW Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast niezadowolenie ponadprzeciętnie często deklarują badani niepraktykujący religijnie, utożsamiający się z lewicą, a w elektoratach partyjnych – popierający KKW Koalicja Obywatelska

– czytamy.

W listopadzie przybyło do 54 proc. zadowolonych z sytuacji gospodarczej w Polsce (wzrost o 3 punkty procentowe).  Jeśli chodzi o oceny poziomu życia badanych i ich rodzin, to przybyło do 65 proc. ankietowanych twierdzących, że im i ich rodzinom żyje się dobrze (wzrost o 2 punkty procentowe). Z kolei jeśli chodzi o ocenę sytuacji w zakładach pracy, pozytywnie postrzega ją 65 proc. pracujących (spadek o 2 punkty procentowe).

- Mniej więcej miesiąc po wyborach parlamentarnych postrzeganie ogólnej sytuacji w kraju praktycznie się nie zmieniło i nadal połowa badanych uważa, iż zmierza ona w dobrym kierunku, choć co trzeci jest przeciwnego zdania (...) Największe zmiany in plus, jakie odnotowaliśmy w tym miesiącu, dotyczą postrzegania sytuacji politycznej. W porównaniu z wynikami przedwyborczymi wyraźnie zmniejszyła się liczba niezadowolonych z jakości życia politycznego w Polsce

– dodano.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo (CAPI), w dniach 7-17 listopada 2019 r. na liczącej 996 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.