W inaugurującym IX kadencję Sejmu przemówieniu marszałek senior Antoni Macierewicz niemało uwagi poswięcił konstytucji i jej zapisom.

- Trzy artykuły konstytucji tworzą prawną, społeczną i moralną podstawę naszego ładu państwowego. To artykuł 8., 18. i 38. Konstytucji RP. Artykuł 8. gwarantuje niepodległość państwa polskiego poprzez stwierdzenie, że to własnie konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. I tak rozumiał to prezydent Lech Kaczyński, mówiąc 3 maja 2009 r.: "Rola konstytucji jest szczególna, to ona jest w Polsce najwyższym prawem. Tak jest i tak musi pozostać. Konstytucję można naprawiać, zmieniać, ulepszać, ale dzisiaj stoi ona ponad wszystkimi różnymi źródłami prawa". Zresztą takie samo stanowisko sformułował Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 11 maja 2005 r., a także 24 listopada 2010 r.

- mówił Antoni Macierewicz.

- Artykuł 18 Konstytucji RP chroni rodzinę, rozumianą jako związek kobiety i mężczyzny - po tych słowach rozległy się po prawej stronie sali oklaski. - Dziękuję za poparcie - dodał marszałek senior.

- Dokładnie ten zapis brzmi: "małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo, znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej". Żaden zapis nie jest ważniejszy dla umacniania demograficznego rozwoju narodu, wspierania jego spoistości i gwarantowania ładu, bezpieczeństwa społecznego. I wreszcie artykuł 38. mówiący o tym, że życie ludzkie jest nienaruszalne - a Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, co w sposób oczywisty oznacza ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci

- powiedział Macierewicz, a na sali znów rozległy się oklaski.

- Jestem przekonany, że wszyscy posłowie bez względu na opcje polityczne zgodzą się współdziałać tu w Sejmie w oparciu o te właśnie zasady

- dodał.

Przywołujemy pełne brzmienie wspomnianych przez Antoniego Macierewicza artykułów:

Art. 8.

Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Art. 18.

Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 38.

Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.