Komu przysługuje kosiniakowe?
Kosiniakowe otrzymują osoby nieuprawnione do zasiłku macierzyńskiego, a więc:
- studenci
- rolnicy
- osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło)
- osoby bezrobotne (nie trzeba być zarejestrowanym w Urzędzie Pracy)
- osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (tylko w przypadku, jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego)

Pieniądze są wypłacane przez rok (52 tygodnie) na jedno dziecko, w przypadku urodzenia wieloraczków okres ten się wydłuża.

1) 52 tygodnie – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka
2) 65 tygodni – w przypadku urodzenia bliźniąt;
3) 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojaczków;
4) 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworaczków
5) 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięcioraczków i więcej dzieci przy jednym porodzie

Kosiniakowe przysługuje niezależnie od dochodu. Świadczenie wliczane jest jednak do dochodu branego pod uwagę przy ubieganiu się o pozostałe świadczenia rodzinne np. zasiłek rodzinny, zasiłek z pomocy społecznej czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a także obejmuje to studentów otrzymujących stypendium socjalne.

W pierwszej kolejności o zasiłek ubiega się może matka dziecka. Ojciec otrzyma pieniądze, jeżeli matka skróci okres pobierania świadczenia po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka. Ojciec dziecka może również przejąć świadczenia w przypadku śmierci matki lub porzucenia dziecka przez matkę. Zasiłek nie przysługuje jeśli jedno z rodziców już pobiera zasiłek macierzyński.

Wniosek
Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się od miesiąca urodzenia (lub przysposobienia) dziecka. Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Jeżeli wniosek zostanie złożony po tym terminie, prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca wpłynięcia wniosku, a pieniądze zostaną wypłacone i pomniejszone.