Witek bierze udział w IX Szczycie Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Południowo-Wschodniej, który będzie poświęcony kwestii rozszerzenia UE.

Marszałek Sejmu mówiła podczas szczytu, że spotkanie w Budapeszcie jest dowodem na „wciąż żywe zainteresowanie społeczeństw i polityków państw bałkańskich integracją z Unią Europejską” .

”Z kolei obecność nas, przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej, wskazuje na wsparcie, jakiego stale im udzielamy w tej niełatwej drodze”

– mówiła Witek.

„Polska pozostaje zdecydowanym zwolennikiem włączenia do Wspólnoty państw z obszaru Bałkanów Zachodnich. Uważamy, że jest to działanie zmierzające do zapewnienia w Europie pokoju, dobrobytu i stabilności” – powiedziała marszałek Sejmu.

Stoimy na stanowisku, że Unia Europejska musi wypełnić swoje jednoznaczne zobowiązanie do wspierania integracji europejskiej tego regionu – jest to kwestia solidarności, wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego w bezpośrednim sąsiedztwie Wspólnoty oraz strategicznego dążenia Unii do zapewnienia bezpieczeństwa na całym kontynencie” – dodała Witek.

Jak mówiła, przystąpienie do UE „nie może być ruchomym celem czy grą według zasad, które są stale zmieniane przez jedną ze stron”.

„Dlatego brak zgody niektórych państw członkowskich UE w odniesieniu do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych przez Albanię i Macedonię Północną uważamy za błąd, który może przynieść poważne, negatywne konsekwencje dla regionu”

– powiedziała Witek.