Sygnatariusze deklaracji dotyczącej kwestii końca życia podkreślili, że sprzeciwiają się "wszelkiej formie eutanazji", a także medycznie wspomaganego samobójstwa, gdyż „stoją one w całkowitej sprzeczności z wartością życia ludzkiego i w konsekwencji są czynami błędnymi tak z punktu widzenia moralnego, jak i religijnego, i powinny być zabronione bez wyjątków”.

W obszernym tekście podpisanym w Watykanie przez przedstawicieli trzech religii monoteistycznych, związanych z postacią Abrahama, położono nacisk na to, że zadaniem personelu medycznego nie może być decydowanie o długości i znaczeniu ludzkiego życia, ale zapewnienie najlepszej kuracji i opieki, w tym paliatywnej.

Ponadto mowa jest o tym, że żaden pracownik służby zdrowia „nie powinien być zmuszony albo poddany presji, by uczestniczyć bezpośrednio lub pośrednio w umyślnym zadaniu śmierci pacjentowi w drodze wspomaganego samobójstwa lub wszelkiej formy eutanazji, zwłaszcza jeśli praktyka ta jest sprzeczna z jego przekonaniami religijnymi”.

Zarazem reprezentanci trzech religii zastrzegli, że wobec osób umierających interwencja medyczna jest usprawiedliwiona tylko wtedy, gdy może być naprawdę pomocna. Gdy natomiast, dodano, „śmierć jest bliska, uzasadnione jest podjęcie decyzji o odrzuceniu wszelkiej terapii medycznej, która jedynie przedłużyłaby życie słabe, zbyt obciążające, pełne cierpienia”.

Z inicjatywą zredagowania takiego dokumentu wystąpił do papieża rabin Abraham Steinberg z USA. Franciszek powierzył opracowanie deklaracji Papieskiej Akademii Życia