Dr Paolo Ruffini podczas wczorajszej konferencji prasowej w trakcie odbywającego się w Watykanie Synodu amazońskiego zauważył, że wielu ojców postulowało konieczność głębokiego nawrócenia ekologicznego i przemiany stylów życia.

Wskazano na konieczność przypomnienia o istnieniu grzechów ekologicznych. Postulowano, aby w katechezie, przygotowującej do sakramentu pokuty i pojednania. przypomnieć o tych wykroczeniach przeciw Bogu i bliźniemu. Podkreślano potrzebę funkcjonowania teologii ekologicznej oraz duszpasterstwa ekologicznego.

Potrzeba "ekologicznego nawrócenia" pojawia się w dyskusjach od samego początku obecnego synodu. Celem ma być wykazanie, że grzechy przeciwko środowisku naturalnemu, "grzechy ekologiczne" to grzechy przeciw Bogu, bliźniemu i przyszłym pokoleniom.

Pojęcie grzechu ekologicznego nie jest pojęciem nowym. O grzechu przeciwko środowisku naturalnemu pisali w liście pasterskim z 2 maja 1989 r. przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski, jednak temat konieczności dbania o wspólne środowisko był wyraźnie akcentowany w Kościele już od kilkudziesięciu lat i stało się to troską niemal wszystkich papieży po 1945 r.

"Korzystając z dobrodziejstw przyrody, trzeba pamiętać, że jest ona darem Bożym przekazanym całej ludzkości, wszystkim ludziom i wszystkim pokoleniom: przeszłym, teraźniejszym i przyszłym. Dlatego nie wolno nadmiernie i egoistycznie jej eksploatować ani niszczyć. Przeciwnie, trzeba ją chronić i rozwijać z pełnym poszanowaniem praw natury. Jest to obowiązek sumienia"

- pisał ponad 10 lat temu, w 2008 r.. na łamach tygodnika "Niedziela" ks. prof. Kazimierz Bełch. Duchowny podkreślał znaczenie zawarcia kwestii ekologicznych w rachunku sumienia.

Ważnym krokiem dla zwiększania świadomości i potrzeby ekologicznego nawrócenia jest encyklika Franciszka "Laudato Si'", nazywana często zieloną encykliką.

"Ta siostra [Ziemia] protestuje z powodu zła, jakie jej wyrządzamy nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem i rabunkową eksploatacją dóbr, które Bóg w niej umieścił. Dorastaliśmy myśląc, że jesteśmy jej właścicielami i rządcami uprawnionymi do jej ograbienia. Przemoc, jaka istnieje w ludzkich sercach zranionych grzechem, wyraża się również w objawach choroby, jaką dostrzegamy w glebie, wodzie, powietrzu i w istotach żywych"

- pisze w "Laudato Si'" papież Franciszek.

Temat nawrócenia ekologicznego wybrzmiewa również w Polsce. W październiku 2018 r. episkopat wystosował list pasterski "W trosce o wspólnym dom", w którym wskazane są m.in. niektóre grzechy ekologiczne.

Episkopat wymienia wśród nich "niepohamowane gromadzenie dóbr, wyzysk i niszczenie przyrody, znęcanie się nad zwierzętami, zaśmiecanie lasów, obrzeży dróg, oceanów, powietrza, przestrzeni kosmicznej, nadużywanie wszystkiego tego, co z Bożej ręki otrzymaliśmy", jednak podkreśla, że jest to katalog niepełny.

"Nie ulega wątpliwości, że kryzys ekologiczny, którego objawy zostały przedstawione w niniejszym liście jest problemem moralnym. Poznanie prawdy, rachunek sumienia z grzechów to pierwszy krok na drodze przemiany"

- pisze w liście z 4 X 2018 r. polskie episkopat.