Z badań CBOS wynika, że 57 proc. badanych popiera progresywną skalę podatkową, zaś 27 proc. preferuje podatek liniowy.

Niemal powszechne jest przekonanie, że państwo powinno zapewnić swoim obywatelom wysoki poziom świadczeń społecznych, takich jak np. opieka zdrowotna i szkolnictwo (wyraża je 81 proc. badanych). 63 proc. respondentów jest za ograniczeniem prywatyzacji i uważa, że znaczna część przedsiębiorstw powinna pozostać w rękach państwa.

Z badań wynika, że opinie na temat relacji państwo–Kościół są podzielone. Tyle samo osób - po 40 proc. - jest zdania, że państwo nie powinno wyróżniać żadnego z wyznań ani Kościołów, a konkordat między Polską a Stolicą Apostolską jest niepotrzebny, ile sądzi, że państwo powinno współpracować z Kościołem katolickim, do którego należy większość społeczeństwa.

55 proc. Polaków jest przeciwna prawnemu umożliwieniu zawierania związków partnerskich przez osoby tej samej płci. Za prawną instytucjonalizacją jednopłciowych związków partnerskich opowiada się 30 proc. badanych.

40 proc. badanych uważa, że generalnie aborcja powinna być zakazana, zaś 29 proc. opowiada się za jej prawną dopuszczalnością. Zwolennikami edukacji seksualnej w szkołach jest 67 proc. badanych, a przeciwnikami – 19 proc.

Badania prowadzone były w terminach: 22–29 sierpnia na reprezentatywnej próbie losowej 974 dorosłych Polaków oraz 12–19 września na reprezentatywnej próbie losowej 936 dorosłych Polaków. Oba badania przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo.