W piątek rzecznik wojewody mazowieckiego poinformowała, że kontrola w mieście stołecznym Warszawa oraz jednostkach organizacyjnych zostanie przeprowadzona w terminie od 7 października do 29 listopada.

Czynności kontrolne, na podstawie upoważnień Wojewody Mazowieckiego, będzie prowadzić sześciu urzędników – pracowników Wydziałów Kontroli i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- wskazała.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki wyjaśnia, że kontrola dotyczyć będzie prawidłowości planowania wydatków po zmianie „Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci” (w tym sposobu szacowania wysokości dotacji niezbędnej do wypłat świadczeń wychowawczych), wykorzystania środków pieniężnych (otrzymanych w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze”) oraz rzetelności sporządzanych sprawozdań rzeczowo-finansowych, jednorazowych i budżetowych.

Jak zaznacza urząd, kontrola prowadzona będzie na podstawie artykułów, zgodnie z którymi: wojewoda kontroluje wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy (zadania zlecone), art. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania z zakresu świadczenia wychowawczego jako zadanie z zakresu administracji rządowej) oraz art. o finansach publicznych, zgodnie z którym dysponenci części budżetowych (wojewoda w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego) sprawują nadzór i kontrolę m.in. nad wykorzystaniem dotacji udzielonych z budżetu państwa.

W czwartek wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera poinformował, że zlecił kontrolę w ratuszu dotyczącą realizacji programu „Rodzina 500 plus”. Kontrola ma potrwać kilka tygodni i dotyczyć trzech aspektów: szacowania kwot dotacji, faktycznego wykorzystania pieniędzy na program „Rodzina 500 plus” i rzetelności sprawozdań finansowych.