Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 przedłożył minister finansów, inwestycji i rozwoju.

„Dostępność Plus to wspólny rządowy program, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jest odpowiedzialne za jego koordynację. Kolejne działania na rzecz dostępności uzyskają wkrótce wsparcie”

 - poinformował minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie MIiR.

Według MIiR, kolejne inicjatywy, np. dotyczące zwiększania możliwości i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby, dostosowywanie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, czy wdrażanie w samorządach rozwiązań poprawiających dostępność do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami – poza już realizowanymi w ramach programu operacyjnego – będą wspierały realizację programu „Przyjazna Polska”.

Pozostałe zmiany w programie operacyjnym są m.in. wynikiem przyznania Polsce w 2019 r. dodatkowych 1,7 mln euro na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) w województwie podkarpackim. Jak podało MIiR, wykorzystanie tej kwoty jest uzależnione od wydania – jeszcze w tym roku – decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej zmianę finansową. Ponadto wynikają one z podziału rezerwy wykonania, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, a także dokonania przeglądu śródokresowego programu operacyjnego oraz uwzględnienia dotychczasowych doświadczeń dotyczących jego realizacji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.