Konkurs na prezesa NFZ

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Termin składania dokumentów mija 3 października.

wikipedia.org/domena publiczna

Obecnie, od lipca br., p.o. prezesem NFZ jest Adam Niedzielski. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powierzył mu pełnienie obowiązków prezesa po tym, jak jego poprzednik Andrzej Jacyna złożył rezygnację. Jacyna był prezesem NFZ od 2018 r. Wcześniej, w latach 2016-2018, był pełniącym obowiązki szefem Funduszu.

Kandydat na stanowisko prezesa NFZ powinien mieć wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie prawa, medycyny, ekonomii, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania, być obywatelem polskim, korzystać z pełni praw publicznych. Kandydować nie może osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat musi mieć kompetencje kierownicze i co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni na stanowisku kierowniczym, oraz wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zgodnie z przepisami prezes Funduszu nie może być jednocześnie m.in. członkiem Rady Funduszu i rady oddziału wojewódzkiego Funduszu, pracownikiem oddziału wojewódzkiego Funduszu, świadczeniodawcą, właścicielem lub pracownikiem apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne, posiadaczem akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty będące świadczeniodawcami.

Do zakresu zadań prezesa NFZ należy m.in. prowadzenie gospodarki finansowej Funduszu; efektywne i bezpieczne zarządzanie funduszami i mieniem Funduszu, w tym gospodarowanie rezerwą ogólną; zaciąganie, w imieniu Funduszu, zobowiązań, w tym pożyczek i kredytów; przygotowywanie i przedstawianie Radzie Funduszu corocznych prognoz; opracowywanie projektu planu finansowego i sporządzanie rocznego planu finansowego Funduszu.

Wymagane dokumenty to m.in. CV lub życiorys; list motywacyjny; oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego; kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie; kopia dokumentów potwierdzających staż pracy, oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych; informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne"; oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego w przypadku kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

 

 Źródło: niezalezna.pl, PAP

#NFZ #konkurs

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo