W okresie ostatnich 10-11 lat postęp w dziedzinie dostępności edukacji dla młodzieży "był zerowy bądź minimalny" i "jeśli nie podejmie się szybko odpowiednich kroków, dalszych 12 mln dzieci nigdy nie zobaczy szkoły" - czytamy w raporcie Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO).

Tym samym bardzo trudno będzie osiągnąć jeden z głównych celów zrównoważonego rozwoju, jakie wytyczyła społeczność międzynarodowa do roku 2030.

Przepaść między bogatymi a biednymi krajami ukazuje zestawienie w raporcie: podczas gdy w tych pierwszych zaledwie 2 proc. dzieci w wieku 6-11 11 lat nie chodzi do szkoły, w tych drugich to 19 proc.

Różnice te są jeszcze większe, gdy chodzi o młodzież od 15 do 17 lat. W krajach ubogich kontynuuje naukę jedynie 8 proc. młodzieży w tym wieku, podczas gdy w zamożnych - 61 proc.

Dyrektor generalna UNESCO Audrey Auzolay podczas prezentacji raportu w Paryżu zwróciła uwagę, że w krajach ubogich poza szkołą podstawową pozostanie w najbliższym czasie 9 mln dziewcząt, podczas gdy liczba ta będzie trzykrotnie niższa, gdy chodzi o chłopców.

Z tych 9 mln dziewcząt, które pozostaną poza szkołą, aż 4 mln żyje w Afryce Subsaharyjskiej, "gdzie ich sytuacja jest szczególnie niepokojąca" - podkreśliła.

Powyższe dane zostały ogłoszone na tydzień przed posiedzeniem Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, na którym odbędzie się debata nad postępami w realizacji celów zrównoważonego rozwoju i sposobami pozyskiwania funduszy na ich osiągnięcie.