Dziś odbyło się niejawne posiedzenie komisji weryfikacyjnej, na której rozpatrywana była sprawa nieruchomości położonej przy ul. Puławskiej 107b. Następcy prawni dotychczasowego właściciela tej nieruchomości złożyli wniosek o odszkodowanie w 2008 roku Prezydent m.st. Warszawy decyzjami z lutego i kwietnia 2010 roku przyznał im prawo użytkowania wieczystego, które zostało ostatecznie ustanowione w marcu 2011 roku. Następcy prawni z kolei sprzedali prawa do nieruchomości swojemu dotychczasowemu pełnomocnikowi w 2013 roku.

Kaleta powiedział na konferencji prasowej, że komisja uchyliła obie decyzje prezydenta Warszawy z 2010 r. i przekazała miastu sprawę do ponownego rozpatrzenia.

"W ocenie komisji decyzje prezydenta m.st. Warszawy jako wydane z naruszeniem prawa zasługują na uchylenie"

- stwierdził przewodniczący komisji.

Jak mówił, "komisja ustaliła, że prezydent m.st. Warszawy wydając decyzje nie ustalił, czy w stosunku do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Puławskiej 107b został złożony wniosek przez dotychczasowego właściciela w trybie art. 7 ust. 1 dekretu (tzw. dekretu Bieruta), czym naruszył przepisy postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy".

"Prezydent m.st. Warszawy wydając decyzje nie podjął żadnych czynności nie podjął wszelkich czynności niezbędnych do wyjaśnienia stanu faktycznego, w szczególności - uchybił obowiązkowi zgromadzenia w sposób wyczerpujący materiału dowodowego potrzebnego do wydania decyzji reprywatyzacyjnej"

- powiedział Kaleta.

W ocenie komisji, prezydent Warszawy nie przeprowadził odpowiedniego postępowania dowodowego i nie zbadał okoliczności istotnych dla sprawy.