Umożliwiają one efektywne gospodarowanie surowcami i lokalnym potencjałem energetycznym. Jak informuje Ministerstwo Energii, prognozy pokazują, iż źródła te stanowić mogą ważną formułę uzupełniania dostaw energii na terenach słabiej zurbanizowanych. 

Co więcej, klastry służą poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, a ponadto umożliwiają wykorzystanie miejscowych zasobów i potencjału energetyki krajowej. Sprzyjają jednocześnie wdrażaniu najnowszych technologii tam, gdzie są one użyteczne i opłacalne. Zapewniają także uzyskanie efektywności ekonomicznej. I to w sposób przyjazny dla środowiska.

Klaster energii działa na zasadzie porozumienia funkcjonujących lokalnie podmiotów, zajmujących się wytwarzaniem, konsumpcją, magazynowaniem i sprzedażą: energii elektrycznej, ciepła, chłodu i energii elektrycznej w transporcie (paliw). Przy tym formuła prawna klastra jest na tyle elastyczna, że pozwala jego uczestnikom stosować zindywidualizowany model biznesowy działania. Nie muszą oni porzucać dotychczasowej działalności. Klaster ma przynosić korzyści jego uczestnikom i lokalnej społeczności. Jak informuje Ministerstwo Energii, klaster energii wprowadzony został do polskiego porządku prawnego nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. Ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 925). 

Co najmniej kilkadziesiąt już inicjatyw klastrowych, które pojawiły się na terenie Polski, potwierdza, że rozwiązania te stanowią odpowiedź na wyzwania rynku. W co najmniej dwóch z nich uczestniczą spółki z Grupy Kapitałowej PGE (m.in. obok dwóch klastrów z udziałem Grupy Energa).

W 2017 r. dwie spółki z Grupy PGE, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz PGE Energia Odnawialna, zostały partnerami Południowo-Zachodniego Klastra Energii (PZKE), na terenie powiatu zgorzeleckiego. Głównym celem PZKE jest poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym jakości powietrza. Klaster ten umożliwia współdziałanie źródeł OZE z bardziej przewidywalnymi źródłami konwencjonalnymi.

W skład PZKE poza PGE wchodzą także powiat zgorzelecki, gminy: Bogatynia, Węgliniec, Pieńsk i Zawidów, a także lokalni przedsiębiorcy.

Z kolei drugi – Soliński Klaster Energii (SKE) – powstaje na Podkarpaciu. Swoim zasięgiem obejmie powiat leski. W jego skład wschodzą: PGE Energia Odnawialna, spółka Elbest oraz powiat leski i gmina Solina. Celem SKE jest stworzenie lokalnej instalacji fotowoltaicznej. Ma ona poprawić lokalne bezpieczeństwo energetyczne, stan środowiska, a ponadto wzmocnić gospodarkę w regionie i zaktywizować lokalną społeczność.

– Klastry energii to nowy obszar biznesu wychodzący naprzeciw zmieniającemu się rynkowi energii elektrycznej. Prowadzone w PGE działania na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej przyczyniają się do wzrostu innowacyjności sektora energetycznego. Dzięki klastrom energii możemy podjąć współpracę z regionami w zakresie prowadzenia badań, przekazywania wiedzy czy rozwijania najnowszych technologii

– mówi Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.